Novica

Vlada sprejela Letno poročilo o poslovanju ARAO v letu 2013 in 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) v letu 2013 in Letno poročilo o poslovanju agencije v letu 2014 ter soglašala, da ARAO skupni ustvarjeni pozitivni poslovni izid v poslovnem letu 2013 in 2014, ki znaša 202.866,38 EUR, razporedi za pokrivanje tekočih obveznosti razvoja in dela javne službe, v skladu s programom dela in finančnim načrtom ARAO za leti 2015 in 2016.

Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS. št. 8/16), po kateri cene naftnih derivatov ostajajo regulirane do 9. 4. 2016.

Letni poročili vsebujeta poslovno poročilo in računovodsko poročilo.

Poslovno poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja na področju pristojnosti ARAO v skladu z  Zakonom o javnih financah in druge informacije o poslovanju ARAO. Podaja pregled realizacije načrtovanih nalog in poročilo o poslovanju. Predstavljeni so posamezni projekti in aktivnosti z navedbo rezultatov, časovni prikaz njihove realizacije ter seznam in obseg potrebnih storitev.

Računovodsko poročilo je izdelano v skladu z določbami Slovenskih računovodskih standardov, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o gospodarskih družbah ter Zakona o javnih financah in vsebuje računovodske usmeritve, kjer obravnava: podlage za sestavo računovodskih izkazov, sredstva, obveznosti do virov sredstev, izkaz poslovnega izida, pojasnila k računovodskim izkazom, dodatna pojasnila k računovodskim izkazom, prihodke in odhodke po virih financiranja in po gospodarskih javnih službah ter računovodske izkaze.

Čisti poslovni izid ARAO v poslovnem letu 2013 je 144.691,21 EUR, v letu 2014 pa 58.175,17 EUR.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika