Novica

Vlada sprejela letno poročilo SODO za leto 2018

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 40. redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe SODO, d.o.o., sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d.o.o., sprejela letno poročilo družbe za leto 2018 z revizorjevim mnenjem in odločila o razpreditvi bilančnega dobička družbe za leto 2018.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o., sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d.o.o., ki določa, da skupščina:

  • sprejema letno poročilo;
  • odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju bilančne izgube;
  • odloča o podelitvi razrešnice direktorju;
  • odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta.

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine:

  • sprejela Letno poročilo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. za leto 2018, z revizorjevim mnenjem, in se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o., za leto 2018, z dne 19. 4. 2019;
  • odločila, da se bilančni dobiček družbe SODO d.o.o. za leto 2018 v višini 995.620 EUR razporedi tako, da se dobiček v višini 895.620 EUR nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe, preostanek dobička v višini 100.000 EUR pa za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku z izvedbo izplačila v roku 60 dni od sprejetja sklepa Vlade Republike Slovenije o razporeditvi dobička leta 2018;
  • podelila razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2018 in članom nadzornega sveta za delo v letu 2018. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.;
  • odločila, da osnovni kapital družbe SODO d.o.o., ki znaša 9.209.983,00 EUR, po povečanju osnovnega kapitala iz naslova bilančnega dobička leta 2018 znaša 10.105.603,00 EUR;
  • sprejela spremembe in dopolnitve Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., ki spreminja osnovni kapital družbe in potrdila prečiščeno besedilo akta
  • odločila, da direktor družbe SODO, d.o.o. poskrbi za vpis sklepov iz skupščine v knjigo sklepov družbe.

Povezane vsebine:

Vir: MZI

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika