Novica

Vlada sprejela mnenje k predlogu Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje k predlogu Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Bojanom Kontičem.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim poslancem Bojanom Kontičem, je Državnemu zboru Republike Slovenije dne 23. 9. 2011 predložila v obravnavo predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame  Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj. Skupina poslank in poslancev kot razlog za vložitev predloga zakona navaja, da so zakoni o poroštvih za posojila za investicije Termoelektrarne Šoštanj prenehali veljati oz. ne vključujejo poroštev za posojila za izgradnjo bloka 6. V primeru, da poroštva niso izdana, bo po mnenju poslank in poslancev država morala odpisati skoraj milijardo vrednosti svojega premoženja in z dokapitalizacijo zagotoviti okoli 450 mio EUR za revitalizacijo blokov 4 in 5 ter prispevati blizu 300 mio sredstev na podlagi posebnih zakonov za zapiranje Premogovnika Velenje.

Vlada ne nasprotuje obravnavi predloga zakona. Vlada Republike Slovenije  hkrati meni, da je predlog zakona potrebno vsebinsko:

 

  • dopolniti z določbami, ki izhajajo iz že podpisane kreditne pogodbe med Evropsko investicijsko banko ter Termoelektrarno Šoštanj, 
  • dopolniti z določbami, ki operacionalizirajo splošno pravilo 75. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), ki nalaga zavarovanje poroštva države,
  • spremeniti s črtanjem določb o poroštveni izjavi, saj mora biti po izrecni določbi drugega odstavka 86. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4) sklenjena poroštvena pogodba,
  • dopolniti z določbami, ki opredeljujejo, ali poroštvo spada v letno kvoto poroštev ali ne.

Navedene dopolnitve bi morale biti v zakon vnesene z amandmaji.

Vlada opozarja, da bo za operativnost poroštva Republike Slovenije potrebno izpeljati vse postopke po Zakonu o zunanjih zadevah, saj je poroštvena pogodba, podpisana med ministrom pristojnim za finance v imenu in za račun Republike Slovenije in Evropsko investicijski banko, mednarodna pogodba.

Po opravljenih pogajanjih z Evropsko investicijsko banko mora vlada obravnavati in sprejeti poročilo o pogajanjih. Po sprejetem poročilu o pogajanjih ter ob pogoju, da je sprejet zakon o poroštvu, je možen podpis poroštvene pogodbe. Mednarodno pogodbo je potrebno prenesti v domači pravni red z ratifikacijo.

Postopek za obravnavo in sprejem predlaganega zakona predstavlja odmik od običajnega vrstnega reda postopkov, po katerem sta na vladi hkrati obravnavana poročilo o opravljenih pogajanjih ter predlog zakona o poroštvu.

Vlada nadalje meni, da bi morala biti v kontekstu nadaljevanja obravnave predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredit Termoelektrarne Šoštanj, najet pri EIB, razrešena še naslednja vsebinska vprašanja:

  • cilji znižanja emisij toplogrednih plinov, ki jih predvidevata Kažipot EU 2050 in osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 bodo vplivali na obratovanje TEŠ po letu 2030. Ti vplivi (nakupi in cena emisijskih kuponov, omejitve obratovanja ter stroški zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida), se morajo jasno odraziti med poslovnimi tveganji investicije.
  •  vodstvi TEŠ d.o.o. in HSE d.o.o. se morata pisno zavezati, da je domačega energenta za obratovanje obravnavanega projekta dovolj ter da uvoz energenta ne bo potreben vse do konca obratovanja objekta v letu 2054. Ravno tako se morata vodstvi HSE d.o.o. in odvisne družbe Premogovnik Velenje d.d. zavezati, da bo vhodna cena domačega energenta, ki je v Novelaciji investicijskega programa rev. 4 predvidena v višini 2,25 EUR/GJ, v enaki višini ohranjena tudi v dolgoročnih pogodbah za dobavo premoga.
  • vodstvi TEŠ d.o.o. in HSE d.o.o., se morata zavezati, da delež udeležbe slovenskih dobav in del brez gradbenih del na projektu postavitve nadometnega bloka 6 ne bo manjši kot 20 odstotkov;
  • vodstvi HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o. morata zagotoviti, da bodo ugotovljene nepravilnosti pri dosedanjih pripravah in vodenju projekta postavitve nadomestnega bloka 6, ki so bile ugotovljene v poročilu o Pregledu vodenja posameznih poslov v podjetju TEŠ d.o.o., PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, marec 2011, ustrezno sankcionirane.

Kljub navedenim pomislekom in pripombam Vlada Republike Slovenije ne nasprotuje obravnavi predlaganega zakona.


© 2012 - 2021 Portal Energetika