Novica

Vlada sprejela odgovor v predsodnem postopku na opomin EK

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2011)D/1477 z dne 27. 1. 2011 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev), v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2011/0349).

 

Evropska komisija v uradnem opominu ugotavlja, da ni bila uradno obveščena o nobenem ukrepu prenosa in tudi nima na voljo drugih informacij, iz katerih bi bilo mogoče sklepati, da je Republika Slovenija izpolnila svojo obveznost glede uveljavitve potrebnih ukrepov. S tega vidika Evropska komisija zavzema stališče, da niso bile izpolnjene obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2009/125/ES, in poziva Vlado Republike Slovenije, naj v skladu z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije pošlje svoje pripombe k temu stališču.

 

Vlada Republike Slovenije v zvezi z zgornjimi navedbami podaja naslednje pojasnilo:

 

Direktiva 2009/125/ES je bila v slovenski pravni red v celoti prenesena z naslednjimi akti:

  • Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10)
  • Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 86/09),
  • Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (Uradni list RS, št. 19/08) in 
  • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 119/03).

S tega vidika Vlada Republike Slovenije zavzema stališče, da za prenos Direktive 2009/125/ES ni potrebno sprejeti dodatnih nacionalnih izvedbenih ukrepov. 

 

Republika Slovenija bo v najkrajšem času izpolnila svoje obveznosti notifikacije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika