Novica

Vlada sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki ga je na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dokument bo poslan v sprejem Evropski komisiji.

Koordinacijo priprave dokumenta je vodila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki bo dokument tudi posredovala v sprejem Evropski komisiji.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (PS) je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti diskriminaciji ter dostopnosti, trajnostni razvoj.

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z vsemi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in zakonodajnim okvirom EU s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo ipd). Dokument je usklajen tudi z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na nacionalni ravni.

Področje energetike je uvršeno pod tematski cilj 4: "Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih". Prehod Slovenije v nizkoogljično družbo ob sočasnem zasledovanju ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti zahteva bistvene spremembe pri ravnanju z energijo. Celosten prehod na nizkoogljično gospodarstvo mora združevati ukrepe za učinkovito rabo energije, izrabo obnovljivih virov energije, razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije in ukrepe uveljavljanja trajnostne mobilnosti. V okviru tega tematskega cilja bodo pomembne tudi naložbe v večjo energetsko učinkovitostjo kmetijskih gospodarstev in živilsko-predelovalnih obratov, ključno vlogo pri spodbujanju rabe OVE pa imata tudi kmetijska in gozdna biomasa. S koordiniranim izvajanjem prednostnih naložb na področju energetske politike ter prometa, kmetijstva, raziskav, razvoja, podjetništva in zaposlovanja bo Slovenija zadostila naslednjim ključnim potrebam: izboljšanje energetske učinkovitosti (večji energetski prihranki) stavbnega fonda v javnem in zasebnem sektorju, povečanje rabe OVE, zmanjšanje energetske revščine, razvoj in uporaba pametnih omrežij in izboljšanje kakovosti zraka predvsem v urbanih središčih, spodbujanje rabe alternativnih goriv v prometu, razvoj in večjo uporabo javnega potniškega prometa, spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov vključno s spodbujanjem, morskega gospodarskega ribolova in akvakulture.

Povezani dokumenti:


Vir: SVRK


© 2012 - 2024 Portal Energetika