Novica

Vlada sprejela ponudbo v zvezi s prodajo poslovnega deleža družbe Geoplin, d. o. o. Ljubljana, katerega lastnik je družba LESNA TIP Otiški vrh, d. d.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na dopisni seji sprejela izjavo o sprejemu ponudbe v zvezi s prodajo poslovnega deleža družbe Geoplin, d. o. o. Ljubljana, katerega lastnik je družba LESNA TIP Otiški vrh, d. d. Vlada je pooblastila ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radić za podpis pogodbe o odplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Geoplin, d. o. o. Ljubljana, katerega lastnik je družba LESNA TIP Otiški vrh, d. d. Sredstva za nakup poslovnega deleža družbenika LESNA TIP Otiški vrh, d. d., bo zagotovilo Ministrstvo za finance.

Družbenik LESNA TIP Otiški vrh, d. d., se je odločil za prodajo svojega poslovnega deleža v višini 0,3463 % osnovnega kapitala po prodajni ceni 1.003.220,00 EUR.

 

Interes Republike Slovenije je, da pridobi večinski delež v podjetju, ki ima v 100 % lasti družbo, ki opravlja gospodarsko javno službo »sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina«, v svoji lasti pa ima tudi infrastrukturo za opravljanje te dejavnosti. Slednje je pomembno zaradi zagotovitve pogojev za dolgoročno, zanesljivo, kakovostno, cenovno ugodno in okoljevarstveno oskrbo gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom. Glede na navedeno in v povezavi z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi, bo Republika Slovenija uveljavljala predkupno pravico v primerih prodaj poslovnih deležev, ki jih imajo družbeniki v družbi Geoplin, d. o. o. Ljubljana.

 

Družbeniki imajo v skladu z določili Družbene pogodbe Geoplin d.o.o., Ljubljana predkupno pravico pred družbo Geoplin d.o.o. Ljubljana in tretjimi osebami. V primeru, da predkupno pravico uveljavlja samo en družbenik, družbenik-odsvojitelj z njim sklene pogodbo o nakupu in prodaji poslovnega deleža. Ko pa predkupno pravico uveljavlja več družbenikov-prevzemnikov, pa se poslovni delež, ki je predmet odkupa, med njimi razdeli v sorazmerju z njihovimi obstoječimi poslovnimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Za uveljavitev predkupne pravice, so zainteresirani družbeniki dolžni predložiti upravi družbe izjavo o sprejemu ponudbe. 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika