Novica

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad postopnim izvajanjem zapiranja RTH za leto 2009

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Poročilo o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad postopnim izvajanjem zapiranja RTH za leto 2009.

Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev po letnem planu za leto 2009 je opravil IRGO Consulting, d. o. o., družba, ki je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik v programskem obdobju 2005-2009. Družba je skupaj s podizvajalci opravila tehnični nadzor, finančni nadzor zapiranja in finančno revizijo zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik.


Tehnični nadzor je bil usmerjen na jamska zapiralna dela, likvidacijo separacije premoga in prostorsko ter ekološko sanacijo površine. Finančni in tehnični nadzor sta opravila pregled štirih različic letnega plana v okviru decembrske(08) in junijske (09) izdaje. Finančni nadzor je opravil pregled pravilnosti mesečnih razporejanj stroškov in nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih naročil. Pri tem je zasledoval bolj vsebinski vidik naročila kot vidik izvedbe postopka javnega naročanja.


V okviru finančnega dela nadzora je bil opravljen nadzor nad porabo planiranih sredstev za kadrovsko-socialni del programa, ki mora biti usklajen tudi s porabo po programu za razvojno prestrukturiranje zasavske regije na podlagi Zakona o postopnem zapiranju rudnika, tako da ne prihaja do podvajanja sredstev za ta namen. Nadzorovane so bile aktivnosti, povezane s prezaposlovanjem, samozaposlovanjem ter z drugimi oblikami tekočega razreševanja presežnih delavcev.


Opravljena je bila revizija ločenega  računovodskega evidentiranja zapiralnih del in opravljeno revidiranje računovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik. Sistem prevaljevanja stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja vzpostavljen leta 2003 in dopolnjen leta 2007, je bil spremenjen v letu 2009 in sicer pri lokacijah stroškovnih mest (SM) zaradi odločitve o selitvi proizvodnje iz Jame Trbovlje v Jamo Ojstro.


Izkaz poslovnega izida za zapiralni del poslovanja kaže, da je v letu 2009 v tem delu poslovanja nastala izguba v višini 1,34 milijonov evrov. Pretežni del te izgube so stroški nepokrite amortizacije, ki se ne pokrivajo iz proračuna, drugo pa odpade na nepokrite odpravnine za presežne delavce zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev pred koncem leta.

 

Skupna ugotovitev revizorja je, da so računovodski izkazi za zapiralni del poslovanja družbe RTH, d. o. o., sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili, ki so jih v družbi vzpostavili v zvezi z ločenim spremljanjem pridobivanja premoga in zapiranjem rudnika ter podajajo resnično in pošteno sliko poslovnega izida ter stanja zapiralnega dela poslovanja družbe v letu 2009.


© 2012 - 2022 Portal Energetika