Novica

Vlada sprejela Poslovni načrt SODO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni načrt družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., za leto 2010.

Družba SODO, d.o.o., si je v Poslovnem načrtu za leto 2010 zastavila široke cilje, s katerimi želi realizirati sprejeto zakonodajo EU v elektroenergetskem sektorju in doseči temeljne zahteve glede konkurenčnosti, zanesljivosti oskrbe in okoljske sprejemljivosti. Poslovna politika družbe je umeščena v regulativni okvir pod okriljem delovanja Agencije za energijo RS, kar pomeni nadaljnje prevzemanje aktivnosti od distribucijskih podjetij k SODO-u.

 

Za ustvarjanje ekonomske vrednosti želi SODO med drugim izboljšati obračun omrežnine in zagotoviti prilagajanje stroškom ter izboljšati proces nakupovanja električne energije za izgube in oskrbe SODO. 


Za ustvarjanje družbenih učinkov želi med drugim zagotoviti varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja električne energije z ustreznim načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in vzdrževanjem; zagotoviti odjem električne energije v ustrezni količini in kakovosti ter odpravo motenj v predpisanih rokih ter nadaljevati aktivnosti spodbujanja odjemalcev k URE in OVE.

 

Izvedbo zadani ciljev bo družba uresničevala s 23 že zaposlenimi delavci ter načrtovanimi dodatnimi 4 novimi zaposlitvami v letu 2010. 


© 2012 - 2021 Portal Energetika