Novica

Vlada sprejela predlog Energetskega zakona EZ-2

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 83. redni seji določila besedilo Energetskega zakona (EZ-2) in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven Energetski zakon (EZ-1) in prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive zelenega prehoda.

Predlog Energetskega zakona (EZ-2) določa načela in ukrepe upravljanja energetske politike na državnem in lokalnem nivoju, ureja pristojnosti in delovanje energetskega regulatorja (Agencije za energijo), pristojnosti energetske inšpekcije, razmerja v zvezi z energetsko infrastrukturo, upravljanje kapitalskih naložb v pristojnosti vlade, uvaja podlage za učinkovitejše dodeljevanje spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije oziroma za naložbe v podporo regijam in območjem, odvisnim od ogljika ter modernizacijo v smeri pravičnega, zelenega prehoda. Med ostalo vsebino so pomembne določbe, ki so bile razvite na izkušnjah v času kriznega upravljanja, s katerimi bo mogoče hitreje ukrepati v morebitnih bodočih kriznih razmerah na področju oskrbe z energijo.

Gre za kompleksen in obsežen zakon, ki zajema deset poglavij in stosedeminosemdeset členov.

Zakon predvideva poenostavitev, pohitritev in digitalizacijo postopkov, hkrati pa zagotavlja transparentnost in enakopravnost prijaviteljev. Predvidena so posebna postopkovna pravila za dodeljevanje finančnih spodbud, ki so namenjena odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih oseb v upravnih zadevah ter splošna javnofinančna pravila, namenjena določanju postopkov za dodelitev sredstev iz javnih finančnih virov. Postopek bo upošteval večino že obstoječih določb, ki so vezana na postopek dodeljevanja subvencij in drugih oblik sofinanciranj, dodane pa so določbe s področja digitalizacije, debirokratizacije in optimizacije. Postopek se bo natančneje urejal z uredbo.

Omogočeni bodo poenostavljeni postopki za črpanje dela Sklada za pravični prehod, ki ga namenjamo za revitalizacijo energetske lokacije TEŠ in Zasavja, ter Modernizacijskega sklada, hkrati pa bo omogočen nov instrument, to je komplementarno financiranje projektov za zeleni prehod, ki so uspešni na razpisih EU.  

Predlog zakona prenavlja koncept načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni – občine bodo morale pripraviti in sprejeti načrte za opuščanje rabe fosilnih goriv za ogrevanje, sprejeti bodo morale cilje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, načrtovati bodo morale energetske skupnosti za obvladovanje energetske revščine na svojem območju. Lokalni energetski koncepti bodo digitalizirani, da bo lažje sproti spremljati napredek.

Z določbami o prednostni rabi virov energije in energentov želimo spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v stavbah ter napravah, kar bi imelo pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaževanja in naše odvisnosti od fosilnih goriv, kar je ključno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanje vpliva na okolje. S temi ukrepi bodo lokalne skupnosti v okviru svojih možnosti aktivno prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika