Novica

Vlada sprejela predlog Zakona o rudarstvu

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o rudarstvu in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

Temeljni cilji predlaganega zakona so, da se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti, vključno z administrativnimi bremeni. 


Bistveni cilji pri tem so:
– zavarovati za razvoj države in lokalnih skupnosti pomembne strateške mineralne surovine;
– zagotoviti stalnost identificiranja, dokumentiranja, vrednotenja, interpretiranja in raziskovanja mineralnih surovin s hkratno zagotovitvijo čim boljšega poznavanja geološke zgradbe ozemlja države, ohranitev zalog za razvoj države pomembnih mineralnih surovin tudi za bodoče rodove prebivalcev in prebivalk ter preprečevanje škodljivih vplivov na njih, upravljanje z mineralnimi surovinami, omogočanje dostopa do informacij o njih, njihovo predstavljanje javnosti in razvijanje zavesti o njihovi pomembnosti;
– vsem kandidatom za pridobitev rudarske pravice zagotoviti enakovredno obravnavo in v primeru dveh ali več kandidatov za isto zemljišče njihovo razvrščanje po vnaprej znanih kriterijih;
– nosilcem rudarske pravice, ki na določenem zemljišču že opravljajo raziskovanje ali izkoriščanje mineralne surovine, zagotoviti dolgoročno možnost razvoja;
– jasneje kot doslej določiti pogoje za pravne in fizične osebe, da lahko nastopajo kot izvajalci rudarskih del, izdelovalci rudarskih projektov in revidenti teh projektov, s hkratno ureditvijo pogojev za njihove odgovorne osebe;
– urediti obveznost zavarovanja pravnih in fizičnih oseb, ki nastopajo kot udeleženci v rudarstvu, pred odgovornostjo za neposredno škodo, ki lahko nastane tretjim osebam in ki lahko izvira iz njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti;
– zagotoviti stalnost dotoka sredstev, potrebnih za sanacijo z rudarskimi deli degradiranih območij;
– jasneje urediti naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzora ter v zvezi s prej opredeljenimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci v rudarstvu, tudi opredeliti še dodatne prekrške in globe v zvezi z njimi;
– prevezati sedanji sistem delovanja zakona, ki je v določenih segmentih nejasen, na novi sistem delovanja, kot je predviden s predlaganim zakonom.


© 2012 - 2022 Portal Energetika