Novica

Vlada sprejela sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi žleda med 30. januarjem in 10. februarjem letos

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče v obliki žleda, ki se je na območju Republike Slovenije zgodil med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Poslanci državnega zbora so z 49 glasovi za in 23 proti po ponovnem odločanju sprejeli energetski zakon.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena ZUT lahko Vlada Republike Slovenije glede na okoliščine posameznega primera zaradi odprave posledic naravne nesreče s sklepom zniža ali določi oprostitev plačila upravnih taks tudi v primerih, ki jih zakon posebej ne opredeljuje.

Tarifna številka:

  • 14 določa plačilo upravne takse za odločbe v zvezi z izdajo potnega lista in osebne izkaznice;
  • 17 določa plačilo upravne takse za dovoljenja in druge dokumente v zvezi z lovskim, športnim, varnostnim in drugim orožjem;
  • 22 določa plačilo upravne takse za dejanja in dokumente v zvezi z vozniškim izpitom in prometnim dovoljenjem;
  • 30 določa plačilo upravne takse za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in promet na njih:
    • za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej,
    • za popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej,
    • za izredni prevoz po javni cesti.

ZUT ne določa taksne oprostitve za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo javnih listin, določenih v tarifni številki 14, 17 in 22, prav tako tudi ne določa taksne oprostitve za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in promet na njih za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej in za izredni prevoz po javni cesti, zato Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, da se plačila taks oprosti tudi za ta dejanja in dokumente.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije bodo taksni zavezanci oproščeni plačila upravne takse še za druge dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki se bodo vodile v postopkih v zvezi z odpravo posledic naravne nesreče v obliki žleda, ki se je zgodil med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (na primer: pridobitev uporabnega dovoljenja po 101. členu ZGO-1, tehnični pregled v postopku izdaje uporabnega dovoljenja in morebitno podaljšanje gradbenih dovoljenj itd.).

Zaradi zagotavljanja enake obravnave se taksnim zavezancem, ki so do uveljavitve tega sklepa plačali upravno takso, ki je v skladu s tem sklepom ne bi bili dolžni plačati zaradi odprave posledic naravne nesreče v obliki žledu, ki se je zgodil med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, se plačana upravna taksa vrne. O vračilu odloči organ s sklepom na podlagi zahteve taksnega zavezanca, ki jo le-ta vloži v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa, plačana taksa pa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa, s katerim organ, ki je zaračunal upravno takso, ki je v skladu s tem sklepom stranka ne bi bila dolžna plačati.

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika