Novica

Vlada sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2014, ki znaša 102,51 evrov.

Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi morajo v register EU do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov (TGP), ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije TGP je razvidna iz poročila o emisijah TGP in poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v registru EU. Višina penalov je za leto 2012 znašala 100 evrov. V skladu z določbo tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi vlada s sklepom.

Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika