Novica

Vlada sprejela spremembe Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 59. redni seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.

Direktiva 2009/73/ES je v slovenski pravni red že prenesena z Energetskim zakonom EZ-1. Direktiva 2019/692/EU je bila objavljena v maju 2019, rok za implementacijo pa poteče 24. 2. 2020. Spremembe, uvedene z Direktivo 2019/692/EU in prenesene s tem predlogom zakona  bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami Evropske unije, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic Evropske unije v tretje države in iz njih.

Cilj Direktive 2019/692/EU je vzpostavitev usklajenosti pravnega okvira v Evropski uniji ob hkratnem izogibanju izkrivljanju konkurence na notranjem trgu z energijo. S prenosom te direktive bodo odpravljene ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom zaradi neuporabe tržnih pravil Evropske unije za prenosne plinovode v tretje države in iz njih. Neuporaba teh pravil je predstavljala velik problem za notranji trg, zato je bilo evropsko zakonodajo potrebno spremeniti in dopolniti, kar je bilo storjeno z Direktivo 2019/692/EU.

S predlogom zakona se spreminja tudi določba drugega odstavka 485.a člena EZ-1 glede prenosa upravljanja operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina z SDH, d.d., na Vlado RS, kar je nujno potrebno za eventuelno izvedbo postopka certificiranja operaterja v lastniško ločeno obliko delovanja (potreba po popravku je bila ugotovljena s strani Agencije za energijo). Ob tem je potrebno izpostaviti, da ta določba ne vpliva na trenutno lastniško oz. upravljavsko situacijo - Plinovodi d.o.o. do nadaljnjega še naprej ostajajo v lastništvu družbe Plinhold, d.o.o., in v upravljanju SDH, d.d.. S predlaganim popravkom se zgolj omogoča prehod v lastniško ločeno obliko delovanja v bodoče, ko in če bodo izpolnjeni predpisani pogoji ter sprejete odločitve, da do tega pride.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika