Novica

Vlada izdala Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 102. redni seji izdala Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom.

Uredba nadomešča obstoječo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom iz leta 2007 in vsebinsko posodablja elemente trga, tudi v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) in evropskimi omrežnimi kodeksi za zemeljski plin. Nova uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom tako podrobneje določa odnose med udeleženci trga z zemeljskim plinom in nekatere postopke in elemente, potrebne za delovanje trga.

V delu uredbe, kjer so opisani osnovni elementi trga, predlagana uredba jasneje določa vlogo in vsebino pogodbe o izravnavi, ki določa razmerje med nosilcem bilančne podskupine in hierarhično višjo bilančno skupino. Uredba prav tako bolj podrobno določa vlogo in umestitev bilančne sheme kot seznama nosilcev bilančnih skupin in podskupin, ki lahko aktivno delujejo na trgu z zemeljskim plinom.

Uredba postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina poenostavlja in prilagaja zahtevam Energetskega zakona. S strani novega dobavitelja je potrebna tako samo ena komunikacija do operaterja sistema. Dobavitelj lahko pod določenimi pogoji izbere datum menjave. Vse izmenjave podatkov so predvidne v elektronski obliki oziroma na platformi za izmenjavo podatkov.

Uredba se prilagaja usmeritvi v EU in določa obračunavanje zemeljskega plina v energijskih enotah – kWh ali MWh, podobno prilagojene pa bodo tudi enote za zakup zmogljivosti na distribucijskem sistemu, kot je to že praksa na prenosnem sistemu zemeljskega plina.

Uredba določa tudi nekatere druge elemente, ki jasneje določajo razmerja med akterji na trgu, in sicer obvezno letno preverjanje in korekcije odjemne skupine odjemnega mesta končnega odjemalca, določitev in objavo kurilnosti zemeljskega plina, ki se upošteva pri preračunu iz volumentričnih v energijske enote in opremljenost določenih merilnih mest za dnevno merjenje porabe zemeljskega plina.

 

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 61/2016.


Podrobnosti


Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika