Novica

Vlada sprejela Uredbo o DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL – Fužine/Vevče

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za prenosni plinovod R51B TE-TOL – Fužine/Vevče. Načrtovani prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče predstavlja odsek plinovodnega obroča Ljubljane, katerega osnovni cilj je zagotoviti dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja Ljubljane.

Z načrtovanim državnim prostorskim načrtom (DPN) je predvidena gradnja prenosnega plinovoda TE-TOL–Fužine/Vevče z oznako R51B, v dolžini približno 4,4 km, premera do vključno DN300 in tlačne stopnje do vključno 30 bar. Poteka od načrtovane merilno regulacijske postaje TE-TOL na zahodu, do obstoječega prenosnega plinovoda L10000 na vzhodu, kjer je na območju papirnice Vevče predvidena nova merilno regulacijska postaja Dobrunje.

 

Z DPN se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • gradnja prenosnega plinovoda R51B (plinovod R51B) od oddajne čistilne postaje R51B (OČP-R51B) na merilno regulacijski postaji TE-TOL (MRP TE-TOL) do merilno regulacijske postaje Dobrunje (MRP Dobrunje),
  • gradnja OČP-R51B na MRP TE-TOL,
  • gradnja MRP Dobrunje,
  • izravnava obratovalnega tlaka zemeljskega plina na obstoječem plinovodu L10000 med MRP Dobrunje in obstoječo merilno regulacijsko postajo Vevče (MRP Vevče),
  • gradnja sistema katodne zaščite,
  • gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla,
  • ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske, komunalne ter telekomunikacijske infrastrukture in vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev,
  • odstranitev in prestavitev objektov ter odstranitev rastja in izvedba krajinske ureditve.


Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika