Novica

Vlada sprejela zaključno poročilo o poteku likvidacijskega postopka v Rudniku Mežica

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je sprejela zaključno poročilo o poteku likvidacijskega postopka v Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju, d. o. o. - v likvidaciji.

Vlada je sprejela sklep, da se premoženje Rudnika svinca in cinka v zapiranju, d. o. o., -v likvidaciji razdeli na naslednji način:

- likvidacijski upravitelj sredstva v višini 245.000,00 evrov prenese na edinega ustanovitelja Republiko Slovenijo najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa o razdelitvi,

- del sredstev v znesku 6.685,22 evrov likvidacijski upravitelj zadrži za poplačilo tekočih stroškov in stroškov izbrisa družbe iz sodnega registra,

- morebitni presežek sredstev od zadržanega zneska prenese likvidacijski upravitelj na Republiko Slovenijo ob zaprtju bančnega računa družbe in o tem ustrezno poroča Ministrstvu za gospodarstvo.

 

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine družbe Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d. o. o., februarja 2007 sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije družbe. Za likvidacijskega upravitelja je imenovala družbo D. S. U., družbo za svetovanje in upravljanje, d. o. o., - v likvidaciji. Razlog za prenehanje družbe Rudnik Mežica je izvršena sanacija okolja na lokacijah rudnika.

Likvidacijski upravitelj je zaključil likvidacijski postopek. Družba nima več odprtih terjatev kot tudi ne obveznosti.

Preostala likvidacijska masa na dan 23. 2. 2009 je znašala 251.685,22 € in se bo do zaključka likvidacijskega postopka znižala le še za mesečne stroške vodenja računovodstva ter ostale materialne stroške in povečala za tekoče obresti.
Nadzorni svet družbe se je seznanil z zaključnim poročilom likvidacijskega postopka, finančnim poročilom družbe ter predlogom za razdelitev premoženja in nanje  ni imel pripomb. Pri razdelitvi premoženja zagovarja načelo, da se preostala sredstva namenijo za reševanje problemov, povezanih s preteklim delovanjem družbe.

Sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije v vlogi skupščine sledi vloga za izbris družbe iz sodnega registra.


© 2012 - 2024 Portal Energetika