Novica

Vlada ustanavlja delovno skupino za organizacijo sedeža ACER

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah medresorske delovne skupine za organizacijo sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Republiki Sloveniji.


Vlada RS je februarja lani sprejela odločitev o kandidaturi za sedež ACER. Decembra 2009 je bilo na zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo z večinsko podporo držav članic EU odločeno, da se sedež novoustanovljene EU agencije ACER dodeli Sloveniji. S tem je Slovenija pridobila prvi sedež agencije EU. Iz naslova organizacije sedeža v Ljubljani se je po decembru 2009 ustvarila potreba po sistematskem dialogu z Evropsko komisijo, in kasneje izbranim direktorjem agencije, da se v letu 2010 omogoči brezhibno in čimprejšnjo vzpostavitev sedeža agencije. Vlada RS je ocenila, da je za ta namen najprimerneje ustanoviti medresorsko delovno skupino, ki bo odgovorna za organizacijo sedeža v Sloveniji.


Ker je energetska politika po letu 2005 postala ena od ključnih politik EU, si Slovenija dodelitev sedeža šteje v veliko čast. Konkurenčni in učinkoviti trg z električno energijo in plinom je potreben za zadovoljevanje temeljnih potreb evropskih državljanov, hkrati pa izjemno pomemben za konkurenčnost evropske industrije. 

Naloga ACER bo regulirati evropski trg s plinom in elektriko. ACER bo na evropski ravni dopolnjevala regulatorne naloge in zagotavljala okvir za sodelovanje nacionalnih regulatorjev. Sprejemala bo tudi obvezujoče odločitve, izvajala regulatorni nadzor nad sodelovanjem med upravljavci prenosnega omrežja ter svetovala Komisiji, Svetu EU in Evropskemu parlamentu.

Letni stroški agencije se bodo sicer v celoti krili iz sredstev Skupnosti.


ACER bo na sedežu zaposlovala okrog 48 ljudi. Za zaposlene pri agenciji bodo veljali Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. 


Mandat medresorske delovne skupine, odgovorne za organizacijo sedeža ACER v Ljubljani, je: 

1. priprava osnutka pobude za sklenitev sporazuma o sedežu;

2. druge potrebne naloge, za katere se izkaže potreba oziroma za reševanje katerih zaprosi Evropska komisija ali direktor agencije; 

3. pomoč pri vzpostavitvi delovanja agencije, vključno z rešitvijo vprašanja kritja dveletne najemnine poslovnih prostorov s strani Republike Slovenije;

4. pomoč agenciji pri ureditvi primernih poslovnih prostorov, vključno z izvedbo potrebnih javnih razpisov.


V primeru, da bo izvedba najema poslovnih prostorov v pristojnosti Republike Slovenije, bo imela medresorska delovna skupina tudi mandat pripraviti ter izvesti javni razpis za poslovne prostore, upoštevaje prednost lastniških prostorov RS. Vlada RS je ob sprejetju odločitve o kandidaturi potrdila tudi predlog Ministrstva za gospodarstvo, da se ob kandidaturi ponudi dveletno kritje stroškov najemnine poslovnih prostorov. Komisija je sicer že nakazala nekatere potrebe glede poslovnih prostorov. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika