Novica

Vlada za spodbujanje rabe energije iz obnovljivih virov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji brez pridržka sprejela stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Energija iz obnovljivih virov: glavni akter na evropskem energetskem trgu, ki se glasi:

Republika Slovenija pozdravlja sporočilo Evropske komisije o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov (OVE). V razpravi o sporočilu pa želi poudariti predvsem naslednje:
1. Podporne sheme: Evropska komisija naj zagotovi neodvisen in tekoče ažuriran pregled stroškov izrabe obnovljivih virov za vsako tehnologijo, tudi po razredih moči ter glede na ponudbo in spremembe na trgu teh tehnologij v EU. To bi spodbudilo bolj transparentno in učinkovito prilagajanje investicijskim razmeram.
2. Izboljšanje načrtovanja, postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja upravnih dovoljenj za obrate za proizvodnjo električne energije, ogrevanja ali hlajenja iz OVE: Evropska komisija naj pripravi smernice o najboljših praksah in izkušnjah na področju načrtovanja, postopkov umeščanja v prostor, vključevanja javnosti in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za obrate za proizvodnjo električne energije, ogrevanja ali hlajenja iz OVE. To bi prispevalo k postopni harmonizaciji pristopov v okviru EU s ciljem zmanjševanja administrativnih ovir zaradi dolgotrajnih postopkov in hitrejšega doseganja cilja - odpiranja trga energije, proizvedene iz OVE.


V skladu z 8. členom Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije bo vlada s stališčem Republike Slovenije seznanila Državni zbor Republike Slovenije.


Svet EU bo še ta mesec začel razpravo o sklepih, ki naj bi bili sprejeti decembra 2012 na uradnem zasedanju ministrskega Sveta za energijo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika