Novica

Vlada zavrnila pritožbo družbe Dravske elektrarne Maribor glede odločbe o opredelitvi javnega naročnika

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločbo o zavrnitvi pritožbe družbe Dravske elektrarne Maribor, s katero je na podlagi Zakona o javnem naročanju v 1. točki izreka odločilo, da gospodarska družba Dravske elektrarne ni naročnik po določbah ZJN-2.

V 2. točki izreka odločbe je ministrstvo na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev odločilo, da je pritožnik naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije.
 
Ministrstvo za finance je na podlagi zahteve družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM) v postopku ugotavljanja statusa naročnika po ZJN in ZJNVETPS izdalo odločbo, s katero je odločilo, da DEM ni naročnik po določbah ZJN (1. točka), je pa naročnik po določbah ZJNVETPS, in sicer za dejavnost dobave električne energije stalnim omrežjem, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo električne energije (2. točka izreka).

DEM je zoper odločbo MF vložil pritožbo, izpodbija pa drugo točko izreka odločbe, in sicer iz razlogov napačne uporabe materialnega predpisa ter napačne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. V pritožbi navaja, da opravlja dejavnost na trgu, ki je izpostavljen konkurenci, hkrati pa naj DEM ne bi opravljal dejavnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS.

V skladu z ZJNVETPS v primeru dvoma, ali določen subjekt izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika, lahko subjekt, ki izkaže pravni interes, pri ministrstvu, pristojnemu za finance, v pisni obliki poda predlog za ugotovitev statusa naročnika. Če se subjekt z odločitvijo ministrstva, pristojnega za finance, ne strinja, o tem odloči vlada. Vlada RS ni pristojna presojati pritožbe v delu, ki se nanaša na izpostavljenost relevantnega trga konkurenci, saj ZJNVETPS določa postopek ugotavljanja, ali je določena dejavnost izpostavljena konkurenci, v skladu s katerim o tem odloča organ, pristojen za varstvo konkurence. MF je izpodbijano odločbo v delu, kjer se nanaša na konkurenco na relevantnem trgu, oprl na mnenje pristojnega organa (Urad za varstvo konkurence, zdaj Javna agencija RS za varstvo konkurence).

Pritožbene navedbe, da DEM kot proizvajalec električne energije ne izvaja relevantne dejavnosti, niso utemeljene, iz določb Energetskega zakona in mnenja Evropske komisije, na katero je izpodbijano odločbo oprlo MF, izhaja, da tudi proizvodnja električne energije sodi med dejavnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS.


© 2012 - 2024 Portal Energetika