Novica

Za energetsko intenzivna podjetja in kmetijska gospodarstva 70 milijonov evrov pomoči

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 112. redni seji določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku.

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen se zagotavlja skupaj 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki so v Sloveniji od 1. decembra 2021 registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti. Pogoji, ki jih podjetja morajo izpolnjevati, pa so:

  • ima vsaj pet zaposlenih,
  • ni bilo v težavah že na dan 31. 12. 2019,
  • ima v strukturi poslovnih odhodkov v poslovnem letu 2019 vsaj 5 % delež stroškov energije,
  • so stroški energije v poslovnem letu 2019 znašali najmanj 10 tisoč evrov,
  • bodo stroški za energijo v poslovnem letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 %.

Upravičenci bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) zaprosili za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca 2022, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022. Shemo državne pomoči mora potrditi še Evropska komisija. Pomoč bo predvidoma zajela 14.500 gospodarskih subjektov. Najnižja pomoč bo predvidoma znašala 50 evrov, najvišja pa dva milijona evrov. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil FURS do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala FURS.

Zakon ureja pomoč tudi pomoč na področju kmetijstva. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podlagi podatkov v 30 dneh od uveljavitve predpisa odpremila informativno odločbo. Finančno nadomestilo se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe, in sicer za trajne travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in orna zemljišča 108 evrov. Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajne travinje je en hektar, za trajne nasade 0,25 hektara, za orna zemljišča pa 0,5 hektara. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi. Za ta ukrep je predvidenih 25 milijonov evrov. Prejelo jih bo predvidoma 41.000 kmetijskih gospodarstev.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika