Novica

Za energetsko obnovo stavb občanom na voljo nove subvencije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah. Na razpolago je 42 milijonov evrov nepovratnih sredstev za devet različnih ukrepov.

Poziv prinaša višje višine priznanih stroškov naložbe za večino ukrepov.

Namen javnega poziva 114SUB-OB24 je spodbuditi izvedbo ukrepov za večjo energijsko učinkovitost stavb in rabo obnovljivih virov energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo, ki je ob oddaji vloge že izvedena, in sicer za enega ali več ukrepov. Nova naložba je naložba, ki je izvedena od 1. 5. 2024 dalje v/na legalno zgrajeni stavbi.

Ukrepi, za katere se dodeli nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

 1. vgradnja solarnega sistema v stavbi,
 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 3. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 4. zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 5. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 6. toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 7. toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 8. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 9. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Nov javni poziv omogoča višje spodbude za ukrepe energetske učinkovitosti na ovoju stavbe, torej za zamenjavo oken in za toplotno izolacijo. Spodbuda bo lahko dodeljena fizičnim osebam tudi za poslovni prostor v stavbi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • do 30% priznanih stroškov naložbe za ukrep A,
 • od 20% do 50% priznanih stroškov naložbe za ukrep B,
 • od 20% do 40% priznanih stroškov naložbe za ukrep C,
 • do 50% priznanih stroškov naložbe za ukrep D,
 • do 30% priznanih stroškov naložbe za ukrepe E, F, G, H, I.

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajajo prek portala eUprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge. Tako bodo vloge tudi hitreje obdelane.

Podrobnejše informacije

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika