Novica

Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo občanom na voljo 3 milijone EUR nepovratnih sredstev

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo, ki električno energijo proizvaja z izrabo sončne energije, mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali nameščena na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe.

V okviru javnega poziva 49SUB-SOOB17 so nepovratne finančne spodbude namenjene občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kVA, če bodo le-te nameščene na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo strošek nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. Rok za zaključek naložbe je petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Skupna višina sredstev po javnem pozivu znaša 3 mio EUR.

Zaradi velikega odziva je občanom na javnem pozivu 45SUB-EVOB16 na voljo dodaten 1 milijon EUR sredstev za nepovratne finančne spodbude za električna vozila, na javnem pozivu 40SUB-LS16 pa dodatnih 5 milijonov EUR za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Na javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16, kjer je bila dodeljena že večina sredstev, je Eko sklad znesek razpisanih sredstev povišal iz 6 na 10 milijonov EUR.  

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika