Novica

Za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin bo na voljo 23 milijonov evrov

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026 (JOB_2024), ki se bo izvajal v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa bo dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacij celovitih energetskih prenov stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin. Podprta bo izvedba dveh ukrepov:

  • celovita energetska prenove stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje in naprednim upravljanjem sistemov stavb,
  • spodbujanja priprave projektov za energetsko prenovo stavb.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb, kar pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (fasada, streha, tla) in/ali tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Predvidena višina razpoložljivih sredstev znaša 23 milijonov evrov (evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, v razmerju 85:15 odstotkov). S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49% upravičenih stroškov operacije v okvirnem znesku največ 300 EUR/m2 neto tlorisne površine stavb, ki bodo predmet operacije.

Načrtovano je, da bo javni razpis objavljen v prvi polovici leta 2024. Dinamika porabe sredstev je načrtovana v obdobju 2024 do 2026.

Podrobnejše informacije bodo znane po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, celotna razpisna dokumentacija pa bo dostopna na spletni strani ministrstva.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika