Novica

Zaključek javne obravnave Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) novembra 2016 objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. V času javne obravnave je bilo prejetih skupaj 27 pripomb s strani sedmih pripombodajalcev, od katerih jih je bilo 7 upoštevanih pri pripravi dopolnitev pravilnika.

Strokovne podlage za metode za izračun prihrankov energije je izdelal Institut Jožef Stefan - Center za energetko učinkovitost, ki je za večji del pripomb pripravil tudi odgovore in pojasnila.

Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko kohezijskih skladov.

S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene, ali popravljene. Sprejem sprememb pravilnika je nujen za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Predlog dopolnjenega pravilnika je bil v javni obravnavi od 11. 11. 2016 do 12. 12. 2016. V tem času je ministrstvo, pristojno za energijo, prejelo skupaj 27 pripomb zainteresirane strokovne javnosti. Pripombe so posredovali naslednji pripombodajalci:

  • Agencija za energijo
  • Energetika Ljubljana, d.o.o.
  • HSE, d.o.o.
  • IJS-CEU
  • GIZ DZP, g.i.z.
  • GEN-I, d.o.o.
  • Trgovinska zbornica Slovenije

Od prejetih pripomb bo pri dopolnitvi pravilnika v celoti upoštevanih pet pripomb, dve pripombi pa bosta delno upoštevani, medtem ko dvajset pripomb ne bo upoštevanih.


Odgovori na pripombe iz javne obravnave pravilnika so javno objavljene na povezavi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika