Novica

Zaključni račun in Poročilo o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k zaključnemu računu Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško ter poročilu o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2013, ki ga je sprejel Upravni odbor na svoji 18. redni seji, dne 17. 03. 2014.

Popolna prijava v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

Poslovno poročilo o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (sklad) obsega analizo in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja v skladu z določili Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško ter pregled financiranja obveznosti v skladu z določili Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, in sicer:

  • izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti sklada in prilivi iz naslova prispevka za razgradnjo,
  • realizacijo naložbene politike,
  • realizacijo finančnega načrta,
  • analizo uspešnosti poslovanja sklada.

Sklad je v letu 2013 posloval uspešno. Glede na konec leta 2012 se je v letu 2013 premoženje sklada povečalo za 7,4 mio EUR (iz 160,3 mio EUR v letu 2012 na 167,7 mio EUR) - knjižno stanje.

V letu 2013 je sklad dosegel donosnost 3,60 % (Internal Rate of Return - IRR). Pri upravljanju s sredstvi vodi sklad konzervativno naložbeno politiko, ob upoštevanju načel varnosti, razpršenosti, donosnosti in likvidnosti. V samem rezultatu poslovanja sklada v letu 2013 se močno odraža kriza v slovenskem bančnem prostoru.

Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika