Novica

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Slovenijo in Italijo o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 7. redni seji določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom, ki je bil podpisan v Rimu 22. aprila 2022. Zakon je poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zakon ureja tehnične, pravne in finančne podlage za izvajanje solidarnostnega mehanizma med državami članicami EU za pomoč pri dobavi plina zaščitenim odjemalcem. Sloni na evropski uredbi o ukrepih za zagotavljanje oskrbe s plinom. Celoten mehanizem solidarnostne pomoči se aktivira kot zadnja možnost države članice, potem ko je izvedla že vse ukrepe za zagotovitev oskrbe svojih zaščitenih odjemalcev, vključno z ukinitvijo dobave plina vsem svojim nezaščitenim odjemalcem.

Energetski zakon določa, da so zaščiteni odjemalci poleg gospodinjstev tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem. Med te sodijo zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego, vzgojno-varstvene dejavnosti, izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi knjižnicami in socialnovarstvene dejavnosti.

Namen sporazuma je, da ena država partnerica zaprosi drugo partnerico za solidarnostno pomoč pri oskrbi svojih zaščitenih odjemalcev. Sporazum ureja tudi zelo natančno časovnico in vsako posamezno fazo, kako se mehanizem tudi realizira, saj gre za sporazum meddržavne narave. Skladno s sporazumom bo država, ki nudi solidarnostno pomoč, po svojih najboljših močeh izvedla ukrepe v svojem plinskem sistemu, da bi lahko ponudila potrebno količino plina za solidarnostno pomoč pri dobavi plina zaščitenim odjemalcem v državi prejemnici. Država prejemnica se lahko odloči, ali določeno ponudbo sprejme ali ne.

Ministrstvo za infrastrukturo je že začelo aktivnosti, da bi bila podobna sporazuma sklenjena tudi s Hrvaško in Avstrijo.

Zakon je poslan v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MZZ


© 2012 - 2024 Portal Energetika