sample social science research paper university of calicut phd thesis dissertation critique exemple plan dialectique dissertation of karl marx curriculum vitae dissertation mozart research paper dissertation editing help questionnaire how to make homework

Novica

Zavrnjeno okoljevarstveno soglasje za vetrno elektrarno Volovja reber

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Za projekt izgradnje 33 vetrnih turbin investitorja Elektro Primorska, ki se vleče že 10 let, je Agencija RS za okolje (ARSO) v obnovi postopka dne 6.5.2013 izdala zavrnilno odločbo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarna Volovja reber, 20 kV kabelske povezave, povezovalne poti, RTP Volovja reber in povezovalni 110 kV daljnovod RTP Ilirska Bistrica – RTP Volovja reber.

Rok za prijavo projektov na predpisanih obrazcih je 10. maj 2013.

V zadevi je bila dne 4. 4. 2012 izdana odločba na katero se je pritožilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS). Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kot pritožbeni organ, je dne 21. 12. 2012 izdalo odločbo, s katero je odločilo, da se odločba ARSO odpravi ter zadevo vrnilo v ponovni postopek in odločanje.

V ponovnem postopku je ARSO sledila napotilom pritožbenega organa ter preverila, ali se lahko škodljivi vplivi posega z izvedbo omilitvenih ukrepov omilijo v taki meri, da postanejo vplivi posega neškodljivi. Glede na to, da stranka ni predložila vseh potrebnih podatkov za presojo vplivov na okolje, tudi učinkovitost omilitvenih ukrepov v postopku ni mogla biti ustrezno izkazana. Načrtovani poseg, na predlagani lokaciji s predlaganim načinom izvedbe ni v skladu z varstvenimi cilji ohranjanja ugodnega stanja klasifikacijskih živalskih vrst Natura območja.

V postopku se je izvedla presoja vplivov na vrste: beloglavi jastreb, sršenar, gozdni jereb, evrazijski ris, širokouhi netopir in planinski orel ter ugotovila da:

  • dejansko stanje vrst beloglavi jastreb, planinski orel in širokouhi netopir, kot ga je predstavila stranka nepopolno in kot tako ne omogoča ocene vplivov, kar izključuje možnosti njihove omilitve z izvedbo omilitvenih ukrepov;
  • na podlagi dokazov verjetnosti trka planinskega orla z vetrnico ni mogoče izključiti, kar pomeni, da v postopku ni bilo dokazano, da poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje območja, torej na tisti del populacije vrste planinskega orla, ki je vezan na obravnavano območje Natura 2000;
  • stranka dejanskega stanja vrste sršenar ni predstavila z upoštevanjem vseh razpoložljivih podatkov. Na podlagi zbranih podatkov ni mogoče ustrezno dokazati, da poseg ne bo imel vpliva na populacijo ali njen habitat;
  • dejansko stanje vrste gozdni jereb, kot ga je predstavila stranka, ne ustreza opisu, ki izhaja iz dokumentacije, kar onemogoča izvedbo presoje vplivov na okolje;
  • za risa je bilo ugotovljeno, da bi bili vplivi ob izvedbi posega uničujoči.Odstotka trajnega in začasnega upada velikosti populacije vrste sta bila ocenjena v višini, ki presega meje sprejemljivosti, kar bi ogrozilo ugodno ohranitveno stanje te vrste, kar je v nasprotju z varstvenimi ciljem.

Odločba ARSO sledi že četrti razveljavitvi okoljevarstvenega soglasja za elektrarno, ki ga je izdalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje v začetku tega leta.

V DOPPS-u so prepričani, da se je na tem primeru izčistila pravna praksa, tako da bodo veliki škodljivi posegi v območja Nature 2000 od zdaj manj verjetni.

 

Iz Elektra Primorske so sporočili, da bodo obsežno odločbo Arsa podrobneje preučili in se odločili o nadaljnjih postopkih. Zaradi dolgotrajnih postopkov družba po večletni agoniji še vedno ni aktivneje pristopila k sami gradnji, kar posledično pomeni škodo za sam projekt. Glede na vetrni potencial na lokaciji Volovja reber Elektro Primorska lokacijo še vedno ocenjuje kot eno primernejših za izkoriščanje energije vetra v Sloveniji.© 2012 - 2020 Portal Energetika