Novica

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 51. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja odločila za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za 91,6 milijonov evra.

Vlada Republike Slovenije se je kot ustanoviteljica in edina družbenica v vlogi skupščine družbe ELES, d. o. o.,s skladno z ZGD-1 odločila za redno zmanjšanje osnovnega kapitala 91.566.399,07 evra in to za neodpisano vrednost poslovne stavbe, ki znaša 1.437.623,06 evra in za knjigovodsko vrednost 90.128.776,01 evra, kar predstavlja kapitalsko naložbo v družbi TALUM Tovarna aluminija d. d. Kidričevo.

Zmanjšanje osnovnega kapitala za revidirano knjigovodsko vrednost kapitalske naložbe, ki jo ima družba ELES, d. o. o., v družbi TALUM Tovarna aluminija, d. d., je izveden skladno s 3. odstavkom 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o slovenskem državnem holdingu, ki določa, da se osnovni kapital družbe ELES, d. o. o. zmanjša s prenosom njene kapitalske naložbe v družbi TALUM Tovarna aluminija d. d. Kidričevo, na Republiko Slovenijo, upravljavec naložbe pa bo SDH, d. d.

Z zmanjšanjem kapitala za vrednost nepremičnine bo Republika Slovenja pridobila poslovni objekt RCV na naslovu Hajdrihova 2a. Ljubljana. Poslovne prostore bo Ministrstva za javno upravo namenil za potrebe Direkcije Republike Slovenije za ceste in drugih centraliziranih uporabnikov in s tem tudi prihranek iz naslova nepotrebnosti plačila najemnine zaradi uporabe prostorov v lasti Republike Slovenije. Glavni cilj prenosa poslovnih prostorov v last Republike Slovenije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb centraliziranih uporabnikov v ustreznih prostorih, ki omogočajo primerne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov, kar vse je najbolje mogoče zagotoviti v prostorih, ki so v lasti Republike Slovenije. Zaradi navedenega se pričakuje tudi prihranek iz naslova nepotrebnosti plačila najemnine zaradi uporabe prostorov v lasti Republike Slovenije.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika