Novica

Amandma na besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSROVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na dopisni seji sprejela soglasje s predlogom amandmaja k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), s katerim se zahteva ločeno vodenje računovodskih evidenc Centra za podpore.

Vlada RS je na 98. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki usklajuje nacionalni pravni red s pravom EU.

S predlaganim gradivom na tokratni 292. dopisni seji se sledi določbam Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmajev le ob soglasju vlade.

Amandma določa, da se na koncu novega sedmega odstavka 18. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Center za podpore mora voditi ločene računovodske obračune in evidence o sredstvih za izvajanje nalog iz tega odstavka in uporabi teh sredstev za posamezne naloge«.

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. V členu se dodatno določa obveznost ločenih računovodskih obračunov in evidenc o sredstvih za izvajanje nalog iz tega odstavka (to so naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu) in uporabi teh sredstev za posamezne od omenjenih nalog (npr. višina razpisanih sredstev po posameznem razpisu, ipd.).

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika