Novica

Čistopis Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je sprejela Čistopis Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in za podpis pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. Čistopis je usklajen s HESS d. o. o., SEL d. o. o. in občinami Brežice, Krško ter Sevnica.

Foto: HESS

Predmet te koncesijske pogodbe je koncesijska pravica izkoriščati vodni energetski potencial spodnjega toka Save izključno za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Koncesija se podeljuje za odsek od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško. Rok, za katerega se podeli koncesija, je 50 let, od dneva pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Rok koncesije ne teče v času, ko v skladu s to pogodbo koncesionar zaradi višje sile na primer ni mogel graditi objektov ali obratovati hidroelektrarne. Zadržanje poteka časa koncesije se ugotavlja za vsako hidroelektrarno posebej.

Koncedent se zavezuje, da pri urejanju mejnega režima Save z Republiko Hrvaško ne bo sprejel takih sprememb v tem režimu, ki bi koncesionarju onemogočale izvajanje koncesije in da v času trajanja te koncesije ne bo podelil nobene koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na istem odseku za isti namen. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar ravnati v skladu s predpisi RS in veljavnimi mednarodnimi pogodbami. Koncesionar mora pri izvajanju koncesije ravnati v skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije in najboljše večnamenske rabe prostora, zlasti tako, da uporablja take arhitektonske, gradbene in tehnične rešitve, uporabljive brez nesorazmernih stroškov, ki najmanj obremenjujejo okolje in ki ne bodo poslabšale kvalitete življenja. Pri oceni tehnologije je treba upoštevati vse vrste obremenjevanja okolja in vse vplive določene rešitve na okolje.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika