Novica

Do konca septembra 2013 izplačanih 91,2 mio EUR državnih pomoči za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3395 proizvodnih naprav s skupno nazivno močjo 483 MW je v obdobju januar - september 2013 znašala 587,9 GWh, kar je 29 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

V prvih devetih mesecih leta 2013 je v podporno shemo vstopilo 764 novih elektrarn, od tega 699 sončnih elektrarn.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o.o. je podporna shema na dan 30.09.2013 obsegala 3395 enot s skupno nazivno močjo 483 MW. 

 

V obdobju januar - september 2013 je bilo v podporno shemo na novo vključenih 764 elektrarn s skupno močjo 84,8 MW. Od tega je bilo 699 sončnih elektrarn s skupno močjo 68,4 MW, 52 SPTE naprav na fosilna goriva s skupno močjo 6,2 MW, omeniti pa velja še vstop edine večje vetrne elektrarne v Sloveniji z močjo 2,3 MW ter ene obnovljene hidroelektrarne. Glede izbire podpore se nadaljuje trend povečane izbire obratovalne podpore, čigar delež je v obdobju 1-9 2013 znašal 78 % in je bil za 17 % večji kot v prvem devetmesečju leta 2012.
 


Kljub slabšim vremenskim razmeram na začetku leta se nadaljuje tudi trend višanja izplačil podpor. V obdobju januar - september 2013 je znašala skupna proizvedena količina električne energije 587,9 GWh, kar je za 29 % več kot v enakem obdobju leta 2012. Ob tem je bilo skupaj izplačanih za 91,2 mio EUR sredstev za podpore, kar je 35 % več kot v enakem obdobju leta 2012. Izplačane podpore v prvih devetih mesecih 2013 že presegajo celoletni lanski znesek, ki je znašal nekaj manj kot 90 mio EUR. Posledično se je povečala tudi povprečna podpora na proizvedeno enoto električne energije, ki je obdobju januar - september 2013 znašala 155,17 EUR/MWh.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2013 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..............................................................5,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 96,3 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................51,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 187,4 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke..................11,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 92,7 GWh,
  • elektrarne na biomaso....................................................7,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 57,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva...................................................15,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 153,1 GWh,
  • vetrne elektrarne............................................................0,03 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,7 GWh,
  • druge naprave.................................................................0,09 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,4 GWh.

V primerjavi s prvim devetmesečjem leta 2012 je izrazito porasel delež izplačil sončnih elektrarn, ki predstavlja kar 56 % vseh izplačanih podpor ob 32 % deležu proizvedene energije. Največji padec pa je viden pri bioplinskih enotah, katerih delež izplačil podpore se je zmanjšal iz 20 % v prvem devetmesečju 2012 na 12 % v istem obdobju leta 2013. Porast deleža sončnih elektrarn in padec deleža podpore bioplinskih elektrarn glede na isto obdobje leta 2012 je rezultat dveh dejavnikov: velik porast vstopa sončnih elektrarn, ki so vstopale tekom leta 2012 in težav bioplinarn pri vzpostavitvi normalnega obratovanja.


Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2012 so dostopni v statistični časovni vrsti.


© 2012 - 2023 Portal Energetika