Novica

Dopolnjen osnutek NEPN (4.1) in dopolnjen osnutek okoljskega poročila poslana v mnenje na Ministrstvo za okolje in prostor

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je poslalo celovito dopolnjen osnutek NEPN (verzija 4.1) in dopolnjen osnutek okoljskega poročila s prilogami v mnenje na Ministrstvo za okolje in prostor. Glavni in sektorski energetski in podnebni cilji so v dopolnjeni verziji še nadgrajeni in predstavljeni po posameznih razsežnostih.

Slika: Povzetek ciljev za vseh pet razsežnosti NEPN za EU in Slovenijo

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno s 1. odstavkom 42. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) 13. novembra 2019 Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopolnjeni osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (verzija 4.0) in osnutek okoljskega poročila.

17. decembra 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejelo Mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, da je plan »sprejemljiv v delih, ki imajo okoljsko oceno od A-C in da plan ni sprejemljiv v vsebinah, ki imajo bistvene vplive na okolje in oceno od D-E«. Ministrstvo za okolje je zaključilo da »plan še ni sprejemljiv, ker še ni usklajen z ugotovitvami iz Okoljskega poročila, to pa je treba še dopolniti«. Mnenje Ministrstva za okolje in prostor bo skupaj z vsemi mnenji objavljeni na spletni podstrani NEPN - Pridobitev mnenja MOP o ustreznosti osnutka okoljskega poročila.

Skladno s tem sta Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalec priprave okoljskega poročila, konzorcij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), ustrezno dopolnila osnutek okoljskega poročila in predlagane rešitve predstavila na posvetu z mnenjedajalci, ki je potekal 24. 12. 2019. Slednji so se na predlagane rešitve odzvali ustno na posvetu in v pisni obliki do okvirno 30. 12. 2019. Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalec priprave okoljskega poročila sta nato, upoštevajoč v čim večji meri vse dodatno prejete pripombe do dne 6. januarja 2020, zaokrožila dopolnjen osnutek okoljskega poročila.

Vzporedno z dopolnjevanjem okoljskega poročila sta Ministrstvo za infrastrukturo in konzorcij NEPN pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan (IJS), ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo v procesu priprave NEPN, že 13. novembra 2019 začela s posodobitvijo NEPN 4.0, v kateri so bili upoštevani:

  • priporočila in omilitveni ukrepi iz osnutka okoljskega poročila,
  • pripombe in predlagani omilitveni ukrepi, ki so jih podali mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje do dne 6. januarja 2020,
  • mnenje Ministrstva za okolje in prostor o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje,
  • vključeno pa je bilo, kot napovedano, še manjkajoče 5. poglavje, tj. Ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov.

Skladno z zgoraj navedenim je bil popravljen in dopolnjen NEPN 4.0 v NEPN 4.1. Ministrstvo za infrastrukturo in konzorcij NEPN pod vodstvom IJS sta v tem procesu celovito pretehtala vse predhodno sprejete cilje in na podlagi posodobljenih strokovnih podlag, predhodnega javnega posvetovanja, celovite presoje vplivov na okolje in upoštevajoč vsa priporočila Komisije, razen pri določanju deleža OVE zaradi relevantnih nacionalnih okoliščin, v NEPN 4.1 predlagala razvojno naravnane in ambiciozne cilje do leta 2030, ki izhajajo iz ambicioznega scenarija z dodatnimi ukrepi (DUA), pri čemer so bili upoštevani predlagani omilitveni ukrepi, v nekaterih delih pa se je scenarij DUA dopolnil še z določenimi bolj ambicioznimi ukrepi iz scenarija PEK (povečanje energetske učinkovitosti v industriji, zmanjšanje rabe energije v prometu idr.). V nadaljevanju je bil tako ta oblikovani scenarij poimenovan scenarij NEPN.

Doseganje zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev bo ena osrednjih prioritet Slovenije do leta 2030, saj bo to bistveno vplivalo na kakovost življenja vsakega izmed nas. Glavni in sektorski energetski in podnebni cilji, ki so bili v NEPN 4.1 še nadgrajeni, so na priloženi sliki smiselno razporejeni in predstavljeni po posameznih razsežnostih, čeprav imajo določeni cilji vpliv na več razsežnosti.
 
Ministrstvo za infrastrukturo je tako, skladno s 4. odstavkom 42. člena ZVO-1, 9. januarja 2020 Ministrstvu za okolje in prostor poslalo:

  • dopolnjeni osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (verzija 4.1),
  • Spremni dokument k NEPN 4.1, 9. januar 2020,
  • dopolnjeni osnutek okoljskega poročila s prilogami.

Vsi dokumenti in njihove priloge so objavljeni na spletni podstrani NEPN - DOKUMENTI IN POVEZAVE.

Ministrstvo za infrastrukturo je, skladno s 4. odstavkom 42. člena ZVO-1, prosilo Ministrstvo za okolje in prostor, da dokumente nemudoma posreduje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so zahtevale dopolnitev okoljskega poročila, in mu posreduje pisno mnenje glede ustreznosti okoljskega poročila, skladno s 5. odstavkom 42. člena ZVO-1.

Ko Ministrstvo za infrastrukturo prejme pozitivno mnenje MOP o ustreznosti dopolnjenega NEPN in dopolnjenega osnutka okoljskega poročila, bo nemudoma sledila njuna javna razgrnitev ter posvetovanje z javnostjo.

V okviru priprave NEPN in celovite presoje njegovih vplivov na okolje se tako že ves čas odvija razprava glede ambicioznosti ciljev in prispevkov do 2030, ki jo Slovenija nujno potrebuje. Široka in utemeljena razprava v dobri veri, na podlagi strokovnih podlag, je namreč ključna pri iskanju poti in soglasja čim širšega kroga deležnikov glede čim bolj ambicioznih, a izvedljivih ciljev Slovenije do 2030, ki bodo upoštevali pomembne nacionalne okoliščine in predstavljali ustrezen korak k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050.

Vsem deležnikom se za njihovo dosedanje sodelovanje in podane pripombe vljudno zahvaljujemo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika