Postopek CPVO - Pridobitev mnenja MOP o ustreznosti osnutka okoljskega poročila

NOVEMBER 2019

Ministrstvo za infrastrukturo je 13. novembra 2019, skladno s 1. odstavkom 42. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopolnjeni osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (4.0) in osnutek okoljskega poročila.
 

DECEMBER 2019

17. decembra 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejelo Mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, da je plan »sprejemljiv v delih, ki imajo okoljsko oceno od A-C in da plan ni sprejemljiv v vsebinah, ki imajo bistvene vplive na okolje in oceno od D-E«. Ministrstvo za okolje je zaključilo da »plan še ni sprejemljiv, ker še ni usklajen z ugotovitvami iz Okoljskega poročila, to pa je treba še dopolniti«.

Skladno s tem sta Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalec priprave okoljskega poročila, konzorcij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), ustrezno dopolnila osnutek okoljskega poročila in predlagane rešitve predstavila na posvetu z mnenjedajalci, ki je potekal 24. 12. 2019. Slednji so se na predlagane rešitve odzvali ustno na posvetu in v pisni obliki do okvirno 30. 12. 2019. Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalec priprave okoljskega poročila sta nato, upoštevajoč v čim večji meri vse dodatno prejete pripombe do dne 6. januarja 2020, zaokrožila dopolnjen osnutek okoljskega poročila.

Vzporedno z dopolnjevanjem okoljskega poročila sta Ministrstvo za infrastrukturo in konzorcij NEPN pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan (IJS), ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo v procesu priprave NEPN, že 13. novembra 2019 začela s posodobitvijo NEPN 4.0, v kateri so bili upoštevani:

  • priporočila in omilitveni ukrepi iz osnutka okoljskega poročila, 
  • pripombe in predlagani omilitveni ukrepi, ki so jih podali mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje do dne 6. januarja 2020,
  • mnenje Ministrstva za okolje in prostor o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje,
  • vključeno pa je bilo, kot napovedano, še manjkajoče 5. poglavje, tj. Ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov.


JANUAR 2020

Ministrstvo za infrastrukturo je tako, skladno s 4. odstavkom 42. člena ZVO-1, 9. januarja 2020 Ministrstvu za okolje in prostor poslalo:

  • dopolnjeni osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (verzija 4.1),
  • Spremni dokument k NEPN 4.1, 9. januar 2020,
  • dopolnjeni osnutek okoljskega poročila s prilogami.


Vsi dokumenti in njihove priloge so objavljeni na spletni podstrani NEPN - DOKUMENTI IN POVEZAVE.

Ministrstvo za infrastrukturo je, skladno s 4. odstavkom 42. člena ZVO-1, prosilo Ministrstvo za okolje in prostor, da dokumente nemudoma posreduje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so zahtevale dopolnitev okoljskega poročila, in mu posreduje pisno mnenje glede ustreznosti okoljskega poročila, skladno s 5. odstavkom 42. člena ZVO-1.
 

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. januarja 2020 s strani Ministrstva za okolje in prostor, skladno z 42. členom ZVO-1, prejelo pozitivno pisno mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na okolje.

Ministrstvo za infrastrukturo tako skladno z 43. členom ZVO-1 začenja javno obravnavo obeh dokumentov, katerega cilj je javnosti omogočiti seznanitev z dopolnjenim osnutkom NEPN in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, tj. od 17. januarja 2020 do vključno 16. februarja 2020.

Več informacij je dostopnih na spletni podstrani Zaključno posvetovanje in dialog.


© 2012 - 2023 Portal Energetika