Novica

Dopolnjena četrta verzija osnutka posodobitve NEPN in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V okviru celovite presoje vplivov na okolje za posodobitev NEPN je bila na podlagi prejetih mnenj sodelujočih pripravljena nova verzija Osnutka posodobitve NEPN (verzija 4.1, april 2024) in dopolnjen osnutek Okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti. Gradiva so bila ponovno poslana v mnenje o ustreznosti.

Pripravljavci NEPN so 2. aprila 2024 prejeli odziv Sektorja MOPE za okoljske presoje, v katerem ta ugotavlja, da na podlagi pregleda gradiva in prejetih mnenj ministrstev in sodelujočih organizacij v postopku celovite presoje vplivov na okolje za predmetni plan, dopolnjeno okoljsko poročilo za posodobitev NEPN (februar 2024) še ni ustrezno pripravljeno in ga je potrebno dopolniti. V pregled so prejeli tudi odzive stranskih udeležencev v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki so jih podali: Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus - društvo za sonaraven razvoj; PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja; Društvo Prihodnost in Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS). Dne 8. aprila 2024 so prejeli še mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Direktorata za lovstvo in gozdarstvo s predlogom, da se njihove pripombe smiselno upoštevajo pri dopolnitvi okoljskega poročila, zapisi v planu in okoljskem poročilu pa natančno pregledajo ter uskladijo.

Pripravljavci NEPN in okoljskega poročila so vse pripombe in prejeta mnenja najprej skrbno in celovito pregledali. Nato so vsa gradiva, na katera so se pripombe in mnenja nanašala, popravili in dopolnili, pri čemer so si prizadevali pripombe in mnenja čim smiselneje upoštevati. Nazadnje so vse zapise v planu in okoljskem poročilu natančno pregledali in uskladili. Vsa dopolnjena gradiva so bila 16. aprila 2024 poslana v ponovno mnenje o ustreznosti Sektorju MOPE za okoljske presoje.

Vsa dopolnjena gradiva so objavljena na Portalu Energetika na spletni podstrani Četrti predlog posodobitve NEPN (spomladi 2024).

Naslednji koraki

V primeru prejema pozitivnega mnenja o ustreznosti okoljskega poročila bo skladno z ZVO-2 sledila javna razgrnitev vseh dokumentov in posvetovanje z javnostjo (30 dni) ter medresorsko usklajevanje. Po zaključku javnega posvetovanja bodo vse pripombe in predlogi skrbno pregledani in v čim večji meri upoštevani, pri čemer bodo pripravljeni odgovori na pripombe in izdelana zadnja končna verzija osnutka posodobitve NEPN. Ta bo po zaključku CPVO predložena v obravnavo in sprejem na Vladi Republike Slovenije ter nato predložena Evropski komisiji.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika