Posodobitev NEPN

Posodobitev NEPN bo potekala prepleteno s predhodno predstavljenimi aktivnostmi in bo temeljila na vzporednem oblikovanju posodobljenih ciljev do leta 2030 in 2040 ter potrebnih ukrepih za doseganje teh ciljev.


Sodelovanje pri celoviti presoji vplivov NEPN na okolje

Glede na pretekle izkušnje si bomo aktivno prizadevali za dobro in čim bolj zgodnje sodelovanje s pripravljavci okoljskega poročila že v fazi oblikovanja scenarijev in ukrepov (v kolikor bo celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) potrebna, skladno z odločitvijo ministrstva pristojnega za okolje), s ciljem njihove vključenosti pri skupnem iskanju okoljsko sprejemljivih rešitev ter oblikovanju scenarijev skladno z zahtevami CPVO.


Predvideni rezultati in okvirna časovnica*

Delovni sklop Rezultati Časovnica

Posodobitev
NEPN

Rezultat 4.1: Prvi predlog posodobitve NEPN 1. marec 2023
Rezultat 4.2: Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN Marec 2023
Rezultat 4.3: Drugi predlog posodobitve NEPN 15. maj 2023
Rezultat 4.4: Sodelovanje pri celoviti presoji vplivov NEPN na okolje
* Če potrebno in do sprejema pozitivne odločitve MOP
Januar 2023
Rezultat 4.5: Tretji predlog posodobitve NEPN, upoštevajoč ugotovitve osnutka okoljskega poročila in priporočil Komisije 15. januar 2024  
Rezultat 4.6: Formalno posvetovanje z javnostjo skladno z ZVO Prvo četrtletje 2024
Rezultat 4.7: Regionalno posvetovanje Februar/marec 2024
Rezultat 4.8: Četrti predlog posodobitve NEPN 15. april 2024
Rezultat 4.9: Evalvacija priprave posodobitve NEPN Oktober 2024

* Časovnica je okvirna in se bo sproti prilagajala izvedbi projekta


PRVI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Spomladi 2023)

Pripravljen bo prvi predlog posodobitve NEPN. Pri tem se upošteva med drugim obstoječi NEPN, relevantne nacionalne in EU energetske in podnebne odločitve, kot so izstop iz premoga, višji energetski in podnebni cilji EU do 2030, prenovljeno energetsko zakonodajo na ravni EU (zakonodajni paket »Pripravljeni na 55«, REPowerEU idr.), posodobljene strokovne podlage in usmeritve iz javnih posvetovanj.

Predlog posodobitve NEPN podrobno in celovito (enako kot to velja za 2030) razčleni tudi cilje, politike in ukrepe do 2040 po vseh razsežnostih energetske unije.

Konec marca 2023 je bil pripravljen posvetovalni dokument Scenariji posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (verzija 1.0, 31. marec 2023). Dokument je na voljo prek povezav spodaj.


Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN

Izvede se javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN. V tem okviru se pripravi vsaj ena širša javna predstavitev in vsaj pet ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki (npr. energetski sektor, gospodarstvo, promet, nevladni sektor in mladi, raziskave in inovacije). Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne onemogočajo, poteka v živo skupaj s prenosom prek spleta. Pripravi se kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj te aktivnosti dvojen:

 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
 • verifikacija usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

Predstavitve novih izhodišč, ciljev in usmeritev posodobitve NEPN bodo izvedene skupaj s predstavitvami NEPP in posodobljenimi strokovnimi podlagami (2.5, 3.3), sledile bodo tudi sektorske delavnice.

V aprilu 2023 je potekal drugi sklop posvetovanja z javnostjo, ki je bil namenjen posvetovanju glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Posvetovanje, ki je potekalo od ponedeljka, 3. aprila, do vključno srede, 3. maja 2023 (30 dni), je obsegalo naslednje aktivnosti:

 1. javno predstavitev (6. april 2023),
 2. spletno posvetovanje (3. april – 3. maj 2023),
 3. ciljne tematske posvete (april 2023).

Vse informacije in rezultati drugega sklopa posvetovanja z javnostjo so na voljo na spletni podstrani Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023).


DRUGI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Spomladi 2023)

Pripravljen bo drugi predlog posodobitve NEPN, ki predstavlja predlog osnutka NEPN za posredovanje Evropski komisiji. Pri tem upošteva rezultate aktivnosti 4.2 (Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN), nove cilje ter predloge ključnih ukrepov za doseganje ciljev.

Izveden bo proces medresorskega usklajevanja pred sprejemom na vladi, katerega cilj bo zagotoviti skladnost in polno podporo predlaganim novim ciljem in ukrepom vseh odgovornih ministrstev za izvedbo. Ker bo osnutek predložen Evropski komisiji, bo dokument še nekoliko širši in se ga končno oblikuje glede na prejeta priporočila Komisije ter glede na končno oblikovanje ukrepov jeseni 2023.

Ljubljana, 26. junij 2023
Vlada RS se je na 55. redni seji seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je do 30. junija 2023 posredovala Evropski komisiji ter Državnemu zboru RS. Podrobnosti v novici


TRETJI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Jeseni 2023)

(december 2023)

Vlada RS se je 22. junija 2023 na 55. redni seji seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je do 30. junija 2023 posredovala Evropski komisiji ter Državnemu zboru RS (Drugi predlog posodobitve NEPN (spomladi 2023)). Ta osnutek posodobitve NEPN je vseboval poleg prenove 1. poglavja (pregled priprave) osnutek posodobitve usmeritev in ciljev NEPN (2. poglavje NEPN) in osnutek posodobitve strokovnih podlag (tj. 4. poglavje NEPN).

Poleti in jeseni 2023 sta bila intenzivno v pripravi osnutka posodobitve preostalih dveh poglavij NEPN, tj.  politik in ukrepov (3. poglavje) in ocene načrtovanih učinkov (5. poglavje). Pri tem smo pripravljavci osnutka posodobitve NEPN upoštevali osnutek posodobitve strokovnih podlag, predloge iz posvetovanja z javnostjo (spomladi in jeseni 2023) (Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023)) ter pripombe in predloge ministrstev. Osnutek 3. poglavja je bil namreč septembra in oktobra 2023 v intenzivnem medresorskem usklajevanju, hkrati je bil v oktobru 2023 pripravljen sklop dodatnih posvetov z javnostjo (glede prometa, stavb in prostorskega načrtovanja) (Dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN (jesen 2023)). Izvedeni so bili tudi ciljni posveti, med drugim posvet z industrijo (na GZS), posvet z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in posvet v Državnem svetu (novica), predstavniki MOPE pa so sodelovali tudi na Mladinskem podnebno-energetskem forumu (novica).

Glede dopolnitve osnutka posodobitve NEPN je treba poudariti, da so bile aktivnosti od poletja usmerjene predvsem v pripravo prvega in čim bolj celovito usklajenega osnutka prenove politik in ukrepov NEPN (3. poglavje). Osnutek posodobitve NEPN ostaja živ dokument in v nadaljevanju se bo nadaljeval proces dialoga na več ravneh z deležniki, pri čemer bo dokument še ustrezno dopolnjen in popravljen.

Vzporedno z aktivnostmi posodobitve NEPN so tekle tudi aktivnosti povezane s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Poleti in jeseni 2023 je potekala aktivnost vsebinjenja (priprava izhodišč za okoljsko poročilo), v okviru katere so bili izvedeni spletni vprašalnik in posveti z mnenjedajalci, stranskimi udeleženci in drugimi zainteresiranimi deležniki (Vsebinjenje (poleti in jeseni 2023)). Ta aktivnost se je nato nadaljevala v intenzivno pripravo osnutka okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti na varovana območja (oktober, november in december 2023) (Priprava okoljskega poročila (jeseni 2023)).

Osnutek okoljskega poročila in dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja sta bila pripravljena na podlagi dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN (verzija 3.0, 1. december 2023), pri čemer je bil tudi slednji skozi serijo internih posvetovanj v čim večji meri dopolnjen s preliminarnimi priporočili in omilitveni ukrepi, ki so izhajali iz okoljske presoje. Pri pripravi vseh dokumentov žal nismo uspeli upoštevati vseh morebitnih predlogov in pripomb ministrstev, organizacij in stranskih udeležencev glede vsebinjenja (izhodišč za pripravo okoljskega poročila), saj jih formalno nismo pravočasno prejeli. Ne glede na to želimo poudariti, da smo skrbno pregledali vse prejete pripombe in predloge tako glede posodobitve NEPN kot tudi glede vsebinjenja (izhodišč za okoljsko poročilo), ki smo jih prejeli v procesu  posvetovanja s strani številnih vključujočih se deležnikov, in jih tudi v čim večji meri upoštevali.

Vsi dokumenti so bili 15. decembra 2023 skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) posredovani Sektorju MOPE za okoljske presoje, ki je nato dolžen najkasneje v roku 30 dni pripraviti mnenje o tem, da je okoljsko poročilo ustrezno, ali pa zahtevati dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.

Formalno posvetovanje z javnostjo skladno z ZVO-2

(Izvedeno bo skladno z ZVO-2. Sledi po prejemu pozitivnega mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobljenega NEPN na okolje).


REGIONALNO POSVETOVANJE

Glede na pozitivne izkušnje regionalnega posvetovanja ob pripravi prvega NEPN je dogodek dobra priložnost za vsestransko izmenjavo pogledov kot tudi iskanje možnega regionalnega sodelovanja, kar je v trenutnih izrednih okoliščinah še posebej pomembno.

Cilj regionalnega sodelovanja je opredeliti priložnosti za regionalno sodelovanje in se glede posodobitve NEPN posvetovati s sosednjimi državami članicami.


REGIONAL MEETING OF EXPERTS FOR NECPs, Ljubljana, 20. 2. 2024

The Ministry of the Environment, Climate and Energy has organized the Regional meeting of experts for Integrated national energy and climate plans (NECPs) from neighbouring countries. The event took place on 20th February 2024 at the premises of the House of the EU in Ljubljana. Regional cooperation and consultation among member states in achieving the goals and contributions of NECP is an obligation stipulated by the Governance Regulation.

The objective of the event was to present the status and progress of the participating countries in preparing the updated NECP, establish contacts between experts from neighbouring countries, exchange views among experts involved in the NECP update, strengthen existing cooperation, and explore new opportunities for regional collaboration with neighbouring countries.

The regional meeting was organized by Slovenia for the second time now with more than 40 experts attending, including representatives from Austria, Croatia, Italy, Hungary, Slovenia, a representative from the European Commission and representatives of the Cambridge Econometrics, who also provided professional support to Slovenia for the meeting.

Representatives from Slovenia included the Director-General of the Directorate for Energy, representatives from the Ministry of the Environment, Climate and Energy, representatives from the Ministry of Finance, and the Ministry of Agriculture, Forestry, and Food. The event was also attended by representatives from the Slovenian NECP consortium, led by the Jožef Stefan Institute and by representatives from the consortium for Strategic environmental assessment (SEA), led by the Milan Vidmar Institute.

After introductory speeches by the Director-General of the Directorate for Energy, Mr. Hinko Šolinc, and the representative of the European Commission, Ms. Carina Carrillo Loeda, the morning session focused on presenting the state of play of the draft NECP updates by individual countries and discussing opportunities and challenges they identified in the update process.

The afternoon session aimed to present existing regional cooperation and explore new collaboration opportunities. This part of the event was facilitated by the Cambridge Econometrics team, which offers technical assistance to Slovenia under the auspices of the European Commission. The presentation by the European Commission representative on recommendations to member states based on the analysis of submitted draft NECP updates and examples of good practice in regional cooperation was followed by the presentation of the Cambridge Econometrics team. The team presented an analysis of opportunities for Slovenia’s collaboration with its neighbouring countries, which was prepared within the technical assistance project. A group workshop with discussions followed. Participants identified key areas that NECPs of individual countries should address to strengthen regional cooperation. They discussed challenges and obstacles to cross-border collaboration, how to overcome them, and identified ways for collaboration between research institutions and industry to accelerate innovations in the energy and climate sector.

Participants recognized the event as an excellent opportunity to establish contacts with experts from neighbouring countries and exchange views and ideas among themselves.

As a continuation of activities within the regional cooperation, the Cambridge Econometrics team prepared a summary of the event and gather and summarize opportunities for regional cooperation highlighted by countries in their presentations and subsequent discussions.


REGIONALNO POSVETOVANJE STROKOVNJAKOV NA PODROČJU NEPN, 20. 2. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 20. 2. 2024 v prostorih Hiše EU organiziralo Regionalno posvetovanje namenjeno strokovnjakom sosednjih držav, ki sodelujejo pri pripravi posodobljenega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Regionalno sodelovanje in posvetovanje med državami članicami pri uresničevanju ciljev in prispevkov NEPN je obveza, ki jo določa Uredba (EU) 1999/2018.

Cilj dogodka je predstaviti stanje in napredek sodelujočih držav pri pripravi posodobljenega NEPN, navezava stikov s strokovnjaki iz sosednjih držav, izmenjava pogledov med strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi posodobitev NEPN, krepitev obstoječega sodelovanja in iskanje novih priložnosti za regionalno sodelovanje s sosednjimi državami.

Regionalno posvetovanje je v organizaciji Slovenije potekalo že drugič, udeležilo pa se ga je več kot 40 strokovnjakov in sicer predstavniki Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovenije, predstavnica Evropske komisije ter predstavniki organizacije Cambridge Econometrics, ki Sloveniji nudi tudi strokovno podporo pri izvedbi srečanja.

Iz Slovenije so se dogodka udeležili generalni direktor Direktorata za energijo ter predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predstavniki Ministrstva za finance ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki konzorcija NEPN pod vodstvom Instituta Jožef Stefan in predstavniki konzorcija CPVO pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar.

Po uvodnih nagovorih generalnega direktorja Direktorata za energijo mag. Hinka Šolinca in predstavnice Evropske komisije ga. Carine Carrillo Loeda, je bil dopoldanski del srečanja namenjen predstavitvam stanja osnutkov posodobitve NEPN s  strani posameznih držav ter razpravi o priložnostih in izzivih, s katerimi se pri pripravi posodobitve srečujejo.

Popoldanski del srečanja je bil namenjen predstavitvi obstoječega regionalnega sodelovanja in iskanju novih priložnosti za sodelovanje. Izvedbo tega dela dogodka je zagotavljala ekipa Cambridge Econometrics, ki Sloveniji nudi tehnično pomoč pod okriljem Evropske komisije. Predstavitvi predstavnice Evropske komisije o priporočilih Komisije državam članicam na podlagi analize predloženih osnutkov posodobitve NEPN ter primerih dobre prakse regionalnega sodelovanja, je sledila predstavitev ekipe Cambridge Econometrics, ki je predstavila analizo priložnosti za sodelovanje Slovenije s sosednjimi državami, ki jo je pripravila v okviru projekta tehnične pomoči. Predstavitvam je sledila skupinska delavnica z razpravo. Udeleženci so identificirali ključna področja, ki bi jih NEPN-i posameznih držav morali nasloviti za krepitev regionalnega sodelovanja, razpravljali so o izzivih in ovirah čezmejnega sodelovanja ter kako jih odpraviti ter identificirali načine za sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami in industrijo, ki bi pospešile inovacije na energetskem in podnebnem področju.

Dogodek je bil s strani udeležencev prepoznan kot izjemna priložnost za navezovanje stikov s strokovnjaki iz sosednjih držav, izmenjavo pogledov med strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi posodobitev NEPN, udeleženci pa so čas namenjen razpravi v okviru predstavitev kot tudi čas v okviru odmorov za kavo in kosilo izkoristili za aktivno mreženje in izmenjevanje mnenj.

Kot nadaljevanje aktivnosti v sklopu regionalnega posvetovanja je ekipa Cambridge Econometrics pripravila povzetek dogodka ter zbrala in povzela priložnosti za regionalno sodelovanje, ki so jih države izpostavile v svojih predstavitvah in tekom kasnejše razprave.


ČETRTI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Spomladi 2024)

Oblikovanje končnega predloga NEPN bo rezultat intenzivnega procesa usklajevanja in oblikovanja ukrepov in rešitev z vsemi deležniki, predvsem ministrstvi kot tudi širšo strokovno javnostjo ter pripravljavci okoljskega poročila.

(maj 2024)

Ministrstvo je 20. maja 2024 prejelo mnenje, da je dopolnjeno okoljsko poročilo »ustrezno za javno razgrnitev pod pogojem, da se gradivo dopolni in popravi v skladu s pripombami podanimi v obrazložitvi tega mnenja«.

Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti sta bila, skladno z obrazložitvami iz mnenja o ustreznosti, ustrezno dopolnjena in se javno razgrinjata. Vzporedno se javno razgrinja zadnji osnutek posodobljenega NEPN. Vsa gradiva so na razpolago prek povezav spodaj.


(april 2024)

Pripravljavci NEPN so dne 2. aprila 2024 prejeli odziv Sektorja MOPE za okoljske presoje, v katerem slednji ugotavlja, na podlagi pregleda gradiva in prejetih mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje za predmetni plan, da dopolnjeno okoljsko poročilo za posodobitev NEPN (februar 2024) še ni ustrezno, zato ga je treba dopolniti in popraviti. V seznanitev in pregled so prejeli tudi odzive stranskih udeležencev v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki so jih podali Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Društvo Prihodnost ter DPRS - Društvo za preučevanje rib Slovenije. Dne 8. aprila 2024 so prejeli še mnenje MKGP Direktorata za lovstvo in gozdarstvo s predlogom, da se njihove pripombe ustrezno in smiselno upoštevajo pri dopolnitvi okoljskega poročila, zapisi v planu in okoljskem poročilu pa natančno in skrbno pregledajo ter uskladijo.

Pripravljavci NEPN in okoljskega poročila so vse pripombe in prejeta mnenja najprej skrbno in celovito pregledali. Nato so vsa gradiva, na katera so se pripombe in mnenja nanašala, popravili in dopolnili, pri čemer so si prizadevali pripombe in mnenja čim bolj smiselno upoštevati. Končno, vse zapise v planu in okoljskem poročilu so natančno in skrbno pregledali ter uskladili.

16. aprila 2024 so bila vsa dopolnjena gradiva, objavljena spodaj, poslana v ponovno mnenje Sektorju MOPE za okoljske presoje.

Dopolnjeni četrti predlog posodobitve NEPN (april 2024):

Drugič dopolnjeni osnutek okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE (april 2024):


(februar 2024)

15. decembra 2023 je bil na Sektor za okoljske presoje poslan Tretji osnutek posodobitve NEPN, skupaj z osnutkom okoljskega poročila, Dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami. Dne 9. in 10. januarja 2024 sta v organizaciji Direktorata za energijo in konzorcija CPVO potekala posveta na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, kjer je bil najprej predstavljen osnutek okoljskega poročila, nato je sledila razprava o osnutku okoljskega poročila med izvajalci priprave okoljskega poročila in udeleženci posvetov (novica). V mesecu januarju 2024 smo prejeli tudi pisna mnenja in pripombe ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

V januarju in februarju 2024 je potekalo intenzivno delo na prenovi osnutka posodobitve NEPN in njegovega okoljskega poročila. Pri tem so pripravljavci obeh dokumentov vsa prejeta mnenja ministrstev in organizacij o vsebinjenju in okoljskem poročilu ter vsa prejeta stališča oziroma izjave nevladnih organizacij s statusom stranskih udeležencev v postopku CPVO:

 1. skrbno preučili,
 2. pripravili dopolnitve plana (osnutka posodobitve NEPN) z dodatnimi in s podrobnejšimi informacijami, pri čemer je bila nova verzija posodobitve NEPN poimenovana »Osnutek posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024)«,
 3. pripravili dopolnitve osnutka okoljskega poročila z dodatnimi in s podrobnejšimi informacijami, pri čemer so ga izdelovalci poimenovali »Dopolnitev osnutka okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE, februar 2024«.

Osnutek posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024) vsebuje:

 1. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja osnutka okoljskega poročila (15. december 2023), predvsem iz upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov in priporočil,
 2. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja prejetih mnenj ministrstev in organizacij o vsebinjenju in okoljskem poročilu ter prejetih stališč oziroma izjav nevladnih organizacij s statusom stranskih udeležencev,
 3. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja priporočil, ki smo jih 18. decembra 2023 prejeli s strani Evropske komisije in smo jih skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 dolžni ustrezno upoštevati, oz. podati in objaviti obrazložitev, če se določenega priporočila ali znatnega dela priporočila ne upošteva. K dopolnitvi osnutka posodobitve NEPN na podlagi priporočil Evropske komisije smo bili pozvani tudi s strani stranskih udeležencev.

Poleg Osnutka posodobitve NEPN (verzija 4.0, februar 2024) so spodaj objavljeni še (korelacijska) tabela, iz katere je razvidno, kako so bili vsi že obstoječi in decembra 2023 predlagani omilitveni ukrepi vključeni v nov osnutek posodobitve NEPN, tabela, v kateri so podana pojasnila, kako so bila upoštevana priporočila Evropske komisije, ki smo jih prejeli 18. decembra 2023, in seznam vseh sprememb, ki so bile narejene v osnutku posodobitve NEPN glede na predhodno verzijo.

Četrti predlog posodobitve NEPN (spomladi 2024):

Dopolnitev osnutka okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE, februar 2024, vsebuje:

 1. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja prejetih mnenj ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v CPVO, glede vsebinjenja (izhodišč za okoljsko poročilo),
 2. dodatne in podrobnejše informacije, ki izhajajo iz upoštevanja prejetih mnenj MOPE ter ministrstev in drugih organizacij, ki sodelujejo v CPVO, glede okoljskega poročila.

Dopolnjeni osnutek okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE (februar 2024):


SPREJETA POSODOBITEV NEPN (Junij 2024)

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 je treba Evropski komisiji predložiti sprejeto posodobitev NEPN do 30. junija 2024.


Evalvacija priprave posodobitve NEPN

Pripravi se povzetek izvedenega procesa z vključitvijo različnih vidikov izvedbe ter priporočila za izvajanje v naslednjih ciklih posodobitve NEPN.


© 2012 - 2024 Portal Energetika