Posodobitev NEPN

Posodobitev NEPN bo potekala prepleteno s predhodno predstavljenimi aktivnostmi in bo temeljila na vzporednem oblikovanju posodobljenih ciljev do leta 2030 in 2040 ter potrebnih ukrepih za doseganje teh ciljev.


Sodelovanje pri celoviti presoji vplivov NEPN na okolje

Glede na pretekle izkušnje si bomo aktivno prizadevali za dobro in čim bolj zgodnje sodelovanje s pripravljavci okoljskega poročila že v fazi oblikovanja scenarijev in ukrepov (v kolikor bo celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) potrebna, skladno z odločitvijo ministrstva pristojnega za okolje), s ciljem njihove vključenosti pri skupnem iskanju okoljsko sprejemljivih rešitev ter oblikovanju scenarijev skladno z zahtevami CPVO.


Predvideni rezultati in okvirna časovnica*

Delovni sklop Rezultati Časovnica

Posodobitev
NEPN

Rezultat 4.1: Prvi predlog posodobitve NEPN 1. marec 2023
Rezultat 4.2: Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN Marec 2023
Rezultat 4.3: Drugi predlog posodobitve NEPN 15. maj 2023
Rezultat 4.4: Sodelovanje pri celoviti presoji vplivov NEPN na okolje
* Če potrebno in do sprejema pozitivne odločitve MOP
Januar 2023
Rezultat 4.5: Tretji predlog posodobitve NEPN, upoštevajoč ugotovitve osnutka okoljskega poročila in priporočil Komisije 15. januar 2024  
Rezultat 4.6: Formalno posvetovanje z javnostjo skladno z ZVO Prvo četrtletje 2024
Rezultat 4.7: Regionalno posvetovanje Februar/marec 2024
Rezultat 4.8: Četrti predlog posodobitve NEPN 15. april 2024
Rezultat 4.9: Evalvacija priprave posodobitve NEPN Oktober 2024

* Časovnica je okvirna in se bo sproti prilagajala izvedbi projekta


PRVI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Spomladi 2023)

Pripravljen bo prvi predlog posodobitve NEPN. Pri tem se upošteva med drugim obstoječi NEPN, relevantne nacionalne in EU energetske in podnebne odločitve, kot so izstop iz premoga, višji energetski in podnebni cilji EU do 2030, prenovljeno energetsko zakonodajo na ravni EU (zakonodajni paket »Pripravljeni na 55«, REPowerEU idr.), posodobljene strokovne podlage in usmeritve iz javnih posvetovanj.

Predlog posodobitve NEPN podrobno in celovito (enako kot to velja za 2030) razčleni tudi cilje, politike in ukrepe do 2040 po vseh razsežnostih energetske unije.

Konec marca 2023 je bil pripravljen posvetovalni dokument Scenariji posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (verzija 1.0, 31. marec 2023). Dokument je na voljo prek povezav spodaj.


Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN

Izvede se javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN. V tem okviru se pripravi vsaj ena širša javna predstavitev in vsaj pet ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki (npr. energetski sektor, gospodarstvo, promet, nevladni sektor in mladi, raziskave in inovacije). Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne onemogočajo, poteka v živo skupaj s prenosom prek spleta. Pripravi se kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj te aktivnosti dvojen:

  • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
  • verifikacija usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

Predstavitve novih izhodišč, ciljev in usmeritev posodobitve NEPN bodo izvedene skupaj s predstavitvami NEPP in posodobljenimi strokovnimi podlagami (2.5, 3.3), sledile bodo tudi sektorske delavnice.

V aprilu 2023 je potekal drugi sklop posvetovanja z javnostjo, ki je bil namenjen posvetovanju glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Posvetovanje, ki je potekalo od ponedeljka, 3. aprila, do vključno srede, 3. maja 2023 (30 dni), je obsegalo naslednje aktivnosti:

  1. javno predstavitev (6. april 2023),
  2. spletno posvetovanje (3. april – 3. maj 2023),
  3. ciljne tematske posvete (april 2023).

Vse informacije in rezultati drugega sklopa posvetovanja z javnostjo so na voljo na spletni podstrani Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023).


DRUGI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Spomladi 2023)

Pripravljen bo drugi predlog posodobitve NEPN, ki predstavlja predlog osnutka NEPN za posredovanje Evropski komisiji. Pri tem upošteva rezultate aktivnosti 4.2 (Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN), nove cilje ter predloge ključnih ukrepov za doseganje ciljev.

Izveden bo proces medresorskega usklajevanja pred sprejemom na vladi, katerega cilj bo zagotoviti skladnost in polno podporo predlaganim novim ciljem in ukrepom vseh odgovornih ministrstev za izvedbo. Ker bo osnutek predložen Evropski komisiji, bo dokument še nekoliko širši in se ga končno oblikuje glede na prejeta priporočila Komisije ter glede na končno oblikovanje ukrepov jeseni 2023.

Ljubljana, 26. junij 2023
Vlada RS se je na 55. redni seji seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je do 30. junija 2023 posredovala Evropski komisiji ter Državnemu zboru RS. Podrobnosti v novici


TRETJI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Jeseni 2023)

V tretjem osnutku bodo smiselno upoštevana priporočila in usmeritve Evropske komisije (Evropska komisija ima 6 mesecev za pripravo priporočil, zato je priporočila mogoče pričakovati najkasneje do konca decembra 2023) ter osnutek okoljskega poročila in predlagani omilitveni ukrepi.


Formalno posvetovanje z javnostjo skladno z ZVO

Izvede se javno posvetovanje glede predloga posodobitve NEPN in pripravi poročilo, v katerem se odgovori na prejete pripombe. Če bo potekala CPVO, bo istočasno potekalo tudi javno posvetovanje glede osnutka okoljskega poročila. Obe javni posvetovanji bosta potekali skladno z veljavnim Zakonom o varstvu okolja.


(REGIONALNO POSVETOVANJE)

Glede na pozitivne izkušnje regionalnega posvetovanja ob pripravi prvega NEPN je dogodek dobra priložnost za vsestransko izmenjavo pogledov kot tudi iskanje možnega regionalnega sodelovanja, kar je v trenutnih izrednih okoliščinah še posebej pomembno.

Cilj regionalnega sodelovanja je opredeliti priložnosti za regionalno sodelovanje in se glede posodobitve NEPN posvetovati s sosednjimi državami članicami.


ČETRTI PREDLOG POSODOBITVE NEPN (Spomladi 2024)

Oblikovanje končnega predloga NEPN bo rezultat intenzivnega procesa usklajevanja in oblikovanja ukrepov in rešitev z vsemi deležniki, predvsem ministrstvi kot tudi širšo strokovno javnostjo ter pripravljavci okoljskega poročila.


SPREJETA POSODOBITEV NEPN (Junij 2024)

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 je treba Evropski komisiji predložiti sprejeto posodobitev NEPN do 30. junija 2024.


Evalvacija priprave posodobitve NEPN

Pripravi se povzetek izvedenega procesa z vključitvijo različnih vidikov izvedbe ter priporočila za izvajanje v naslednjih ciklih posodobitve NEPN.


© 2012 - 2023 Portal Energetika