Novica

Energetska konferenca Gorenjske

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je v okviru projekta SEAP Alps v sodelovanju z BSC, dne 07.02.2014, v Kranju hotel Azul, organizirala konferenco z naslovom "Energetska konferenca Gorenjske".

Župan MO Kranj Mohor Bogataj in direktor LEAG mag. Anton Pogačnik (Foto: LEAG)

Možne rešitve na področju energetike v lokalnih okoljih omogočajo napredek, ki ga lahko občine z aktivnostmi iz sprejetih lokalnih energetskih konceptov (LEK) uresničijo, je v uvodnem pozdravu izpostavil direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), mag. Anton Pogačnik. Večina gorenjskih občin je tudi letos pričela izvajati energetske sanacije javnih stavb. LEAG tako v okviru sodelovanja z občinami nudi storitve energetskega menedžmenta, pripravo dokumentacije za te projekte in pomoč pri prijavah na razpise.

 

Župan Mestne občine Kranj (MOK), Mohor Bogataj je povedal, da je vesel uspešne energetske sanacije občinske stavbe, energetske prenove bazenskega kompleksa v Športnem centru Kranj in uvajanja energetskega knjigovodstva v večino javnih stavb v MOK. Občina je bila uspešna tudi na razpisih Ministrstva za infrastukturo in prostor za pridobitev EU sredstev sofinanciranja  energetske obnove šolskih objektov in vrtcev.


Na konferenci je sodeloval tudi predstavnik Ministrstva za infrastukturo in prostor - Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc. Predstavil je prednosti novega energetskega zakona (EZ-1), ki daje velik poudarek spodbujanju učinkovite rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije. EZ-1 med drugim prinaša pomembno novost, da bodo za izvajanje energetskih politik na lokalnem nivoju lahko pooblaščene lokalne energetske agencije. Podrobno so bili predstavljeni razlogi in zahteve za izdajo energetske izkaznice. Energetska izkaznica stavbe je javna listina z informacijo o porabi energije v stavbi in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Veljavna je 10 let in je potrebna ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem že obstoječih stavb. V javnih stavbah je obvezna namestitev energetske izkaznice na vidnem mestu. Predstavljeni so bili tudi različni viri financiranja in razpisi, ki so trenutno aktualni za lokalne skupnosti.

 

Direktor LEAG mag. Anton Pogačnik je predstavil vlogo lokalnih energetskih agencij. LEAG izvaja energetski menedžment, ki je potreben za učinkovito izvajanje LEK in pomeni sistematično dejavnost optimiranja procesov za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.

 

Staš Kos (LEAG) je z vrsto primerov iz prakse predstavil pomen energetskega knjigovodstva v gorenjskih občinah, kjer se je poraba energije v javnih objektih zmanjšala tudi do 15 % s t.i. ne-investicijskimi (mehkimi) ukrepi. Poudaril je, da je za sanacijo objektov primerno izbrati tiste, ki nadpovprečno izstopajo pri preveliki porabi energije. Pri izbiri primernih objektov je v veliko pomoč  prav energetsko knjigovodstvo, s katerim sproti zbiramo podatke o porabi energentov.

 

Prednost sprejetja akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) kot dodano vrednost za potrebe občin je predstavil Črtomir Kurnik (LEAG). H konvenciji županov je v Evropski uniji do danes pristopilo 5.453 podpisnikov, ki pokrivajo območje 210 mio prebivalcev. Mestna občina Kranj je pristop h Konvenciji županov podpisala maja 2013, izdelava SEAP-a pa je v zaključni fazi. Akcijski načrt za trajnostno energijo je tako ključni dokument, v katerem se določi kako namerava občina doseči zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020.


V zaključku konference je sledila izmenjava izkušenj prisotnih in v podajanju predlogov za izboljšanje energetske situacije tako na Gorenjskem, kot tudi v občinah.

 
Podrobnejše informacije o pomenu in aktivnostih lokalnih energetskih agencij v Sloveniji objavljamo na ločeni spletni strani.


© 2012 - 2023 Portal Energetika