Novica

Imenovanje nadomestnega člana sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Vlada RS je na 42. redni seji predlagala Državnemu zboru Republike Slovenije, da razreši člana sveta Agencije za energijo, Aleša Ferleža in za preostanek mandata za člana sveta imenuje dr. Janeza Kopača.

Foto: STA

V skladu z določbami 392. člena Energetskega zakona (EZ-1) ima svet Agencije za energijo predsednika in pet članov, katere imenuje in razrešuje Državni zbor RS in sicer za obdobje šest let. Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, pri čemer mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih področij imenovan v svet agencije vsaj en član.

V trenutni sestavi sveta manjka strokovnjak s področja ekonomije, saj je dne 31. 5. 2022 predčasno odstopil član Aleš Ferlež, ki je bil imenovan v letu 2020. Iz tega razloga je bilo potrebno izpeljati postopek za imenovanje novega nadomestnega člana sveta agencije, kateremu bo mandat trajal do 11. 6. 2026.

Ministrstvo, pristojno za energijo, je skladno s 392. členom EZ-1 v Uradnem listu RS objavilo poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta agencije. Na poziv so prispele tri vloge, pogoje iz poziva pa sta izpolnjevala dva kandidata: Andro Glamnik in Janez Kopač. Pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da imata oba kandidata ustrezno strokovno izobrazbo, zgolj en kandidat pa ima tudi ustrezne delovne izkušnje na področju energetike.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlaga, da se za preostanek mandata za člana sveta Agencije za energijo imenuje dr. Janeza Kopača. Vlada predlog posreduje v imenovanje Državnemu zboru RS na prvi naslednji seji.

Janez Kopač je diplomiran ekonomist, ki ima opravljen tudi magisterij iz ekonomije, doktorat pa iz področja humanističnih in družboslovnih ved in je strokovnjak na področju energetike. Izkazuje visoko stopnjo izkušenosti na področju regulacije, je dobro seznanjen z delom Agencije za energijo, saj je v preteklosti sodeloval na plinskih in električnih forumih v Firencah in Madridu s strokovnimi prispevki pri oblikovanju evropskega regulatornega okvira. V preteklih devetih letih je kot direktor vodil sekretariat Regulatornega odbora Energetske skupnosti, kjer je vzpostavil redno sodelovanje z Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). V letih od 2000 do 2004 je bil minister za okolje, prostor in energijo, v času od 2008 do 2012 pa direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Dr. Kopač prav tako ustreza po kriteriju izobrazbe, saj v trenutni sestavi sveta Agencije za energijo ni strokovnjaka iz ekonomskega področja.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika