Novica

Izdan Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo, pristojno za energijo, je izdalo pravilnik, ki na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice stavbe. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2023.

Pravilnik stopi v veljavo 1. februarja 2023.

Na podlagi 32. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020) ministrstvo za infrastrukturo s podzakonskim aktom predpiše podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice.

Ker je bil nedavno izdan nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES (Ur. l. RS, št. 70/2022, 161/2022), ki predpisuje spremenjeno metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavb, ki jo je potrebno uporabljati od začetka leta 2023, je bilo potrebno ustrezno prilagoditi tudi metodologijo izdelave in izdaje energetskih izkaznic.

Nov pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic določa:

  • podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe,
  • metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice,
  • vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register,
  • podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami,
  • vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice na vidno mesto.

Energetske izkaznice stavb na podlagi ZURE izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.

Obstajata dve vrsti energetskih izkaznic:

  • računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in novozgrajene dele stavb, obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja;
  • merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb.

Če neodvisni strokovnjak oceni, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi, lahko namesto merjene energetske izkaznice izda računsko energetsko izkaznico.

Energetska izkaznica se izda z vpisom v register. Izdajatelj energetske izkaznice energetsko izkaznico najpozneje v petih delovnih dneh po njenem vpisu v register posreduje naročniku.

Pravilnik začne veljati 1. februarja 2023.

Povezava na sprejet pravilnik

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika