Izdajatelji energetskih izkaznic

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.
 


USPOSABLJANJE ZA IZDELOVALCE ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB

Ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb zahteva izkušenost in profesionalno etiko. Strokovnjaki, ki izpolnjujejo zahteve strokovne kvalifikacije in neodvisnosti, bodo po opravljenem obveznem strokovnem usposabljanju za izdelovanje energetskih izkaznic, lahko pristopili k izpitu. Po uspešno opravljenem izpitu strokovnjaki oddajo vlogo za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka na ministrstvo, pristojno za energijo.  

Ljubljana, 3. 5. 2021
Na podlagi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za energijo, sta bila za izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje petih let izbrana Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. (GI ZRMK) in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Usposabljanja potekajo večkrat letno. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja, terminih in programu usposabljanja so objavljeni na straneh pooblaščenih izavajalcev usposabljanja:


IZDAJANJE LICENC NEODVISNIM STROKOVNJAKOM

Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je potrebno poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.

 Pravna podlaga:

Obrazec vloge za izdajo licence

Skladno z 40. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) je v vlogi pod 10. točko potrebno jasno navesti in dokazati, da ima vlagatelj najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prve alineje prvega odstavka 40. člena ZURE na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah.

Vloga mora vsebovati:

  • vloga za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za energetskih izkaznic;
  • fotokopija potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
  • fotokopija delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugo ustrezno pravno listino, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj (-ica) najmanj 2 leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah (razvidno mora biti trajanje obdobja; v kolikor iz dokazil ni razvidno, da gre za neprekinjeno zaposlitev, prosimo priložite izjavo podejeta, da ste nepreklicno zaposleni v podjetju od xx.xx od xx.xx);
  • fotokopija potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki se ga dobi po opravljenem ustnem izpitu (ni obvezno);
  • osebna fotografija (priporočljivo 30 x 24 mm ali podobnih dimenzij);
  • dokazila, ki niso bila pridobljena v Republiki Sloveniji je potrebno predložiti v overjenem prepisu.

Za lažje izkazovanje delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije poleg navedbe v obrazcu vloge, navedite natančno v priloženem posebnem obrazcu.

Ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Vlogo pošljite na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Direktorat za energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Podrobnejše informacije:

Obrazec za posredovanje podatkov digitalnega potrdila

Metodološka pojasnila

V priloženem dokumentu so zbrana Metodološka pojasnila, ki se pojavljajo pri izdajanju energetskih izkaznic. Dokument se bo glede na potrebna pojasnila dopolnjeval. Zadnja dopolnitev: 21. 12. 2015.


PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZDAJATELJA ZA IZDAJO ENERGETSKIH IZKAZNIC

Objavljen je aktualen Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic. Predmet natečaja je podelitev pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic. Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zbornice. Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo. Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati:

  • prijavni obrazec (obrazec št. 1),
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2),
  • dokazilo iz katerega je razvidno, da ima prijavitelj vpisano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – (71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje (Izpisek iz sodnega registra). Vsaka registrirana dejavnost podjetja, ki ima številčno oznako 71.1xx je upravičena,
  • dokazilo, da ima prijavitelj zaposlenega predlaganega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali pogodbo o delu s tem neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic.

Povezava na javni natečaj in prijavne obrazce

Vlogo pošljite na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Direktorat za energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Podrobnejše informacije:

Obrazec za posredovanje podatkov digitalnega potrdila


© 2012 - 2024 Portal Energetika