Novica

Javna obravnava Dolgoročne strategije za energetsko prenovo stavb do leta 2050

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in spremembami Direktive 2018/844/EU o energetski učinkovitosti stavb pripravilo predlog nove "Dolgoročne strategije za energetsko prenovo stavb do leta 2050" in jo posredovalo v javno obravnavo. Prenovljen strateški dokument vsebuje nadgradnjo politik in razvojnih ukrepov ter nove instrumente za financiranje ukrepov prenove stavb do leta 2050. Zainteresirana javnost lahko pripombe na dokument posreduje do 10. 9. 2020.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog DSEPS 2050 pošlje do 10. 9. 2020.

Vlada Republike Slovenije je leta 2015 sprejela "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb", s katero so bili določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Leta 2018 je bila sprejeta še "Dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb", saj se je med izvajanjem strategije izkazalo, da določena področja, kot so upravljanje kakovosti, oblikovanje finančnih inštrumentov in problematika zmerno razvitega trga energetskega pogodbeništva, potrebujejo podrobnejšo obravnavo in nadgradnjo.

Skladno z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in spremembo Direktive 2018/844/EU o energetski učinkovitosti stavb je potrebno sprejeti novo Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond do leta 2050.

Predlog nove "Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050" (DSEPS 2050) opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje krepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN). Strategija, ki opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe za doseganje ciljev, vsebuje okvirne cilje za leto 2050 in vmesna cilja za leti 2030 in 2040. Po vsebinah naslavlja vizijo, okvir, cilje, kazalnike, pregled stavbnega fonda po različnih sektorjih (stanovanjski, nestanovanjski, javni), ovire in priložnosti za prenovo javnih stavb, stroškovno učinkovite pristope prenove javnih stavb, politike in ukrepe  ter financiranje izvedbe ukrepov.

Dolgoročna vizija do leta 2050 je razogličenje stavb do leta 2050 z ohranjanjem visoke stopnje energetskih prenov stavb z nizkoogljičnimi in obnovljivimi materiali ter usmerjanem načina ogrevanja v centralizirane sisteme ogrevanja in tehnologije OVE. Energetske prenove in novogradnje stavb se usmerja k doseganju skoraj ničelnih emisij v celotni življenjski dobi stavbe, pri čemer se spodbuja širše prenove stavb (z upoštevanjem potresnega, požarnega in drugih vidikov prenove).

Zahteva glede nadgradnje v okviru nove direktive se nanaša na obravnavo do leta 2050, opredelitvi več podrobnih finančnih instrumentov, ki bodo spodbujali prenovo stavb in premika fokus izvajanja energetskih prenov iz delnih na celovite energetske prenove in prenove v skoraj nič energijske stavbe. Strategija podrobneje obravnava področje prenove stavb, ki so v lasti oseb ožjega in širšega javnega sektorja.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog dokumenta v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. 9. 2020.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika