Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Skladno z zahtevo 4. člena Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti morajo države članice pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetsko prenovo nacionalnega stavbnega fonda tako javnih kot zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb.

Zahteva se iz direktive v nacionalno zakonodajo prenaša po 348. členu Energetskega zakona (EZ-1). Vlada je na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, in ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, sprejela dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (v nadaljevanju "strategija"). Skladno z zahtevami Direktive in EZ-1 strategija vključuje:

  • določitev oseb ožjega in širšega javnega sektorja za potrebe energetske prenove,
  • površine stavb v lasti in uporabi oseb javnega sektorja,
  • določitev deleža prenove skupne tlorisne površine stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja,
  • pregled nacionalnega stavbnega fonda na podlagi statističnega vzorčenja,
  • opredelitev stroškovno učinkovitih pristopov prenov za različne vrste stavb, glede na kategorijo stavb, njihovo lokacijo in podnebni pas,
  • opredelitev stroškovno učinkovitih pristopov prenove za različne vrste stavb,
  • politike in ukrepe za spodbujanje stroškovno učinkovite temeljite prenove stavb,
  • ukrepe za usmerjanje naložbenih odločitev posameznikov, gradbene industrije in finančnih institucij,
  • oceno pričakovanih prihrankov energije in širših koristi.

Poseben poudarek je namenjen stavbam v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja, saj je potrebno od 1. 1. 2014 dalje letno prenoviti 3 % skupne tlorisne površine teh stavb na način, da so zanje izpolnjene vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti po Direktivi 2010/31/EU.

Strategija mora upoštevati vse programe in akcijske načrte, povezane s tem področjem. Vsaka tri leta se strategija posodobi. Pri izvajanju ukrepov za večjo prenovo stavb se upošteva stavba kot celota, vključno z ovojem stavbe, opremo, obratovanjem in vzdrževanjem. Prednost pri prenovi morajo imeti stavbe z najnižjo energetsko učinkovitostjo, če je to stroškovno in tehnično izvedljivo.

Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, so v strategiji obravnavane posebej. Iz teh ukrepov so izvzete stavbe, ki se uporabljajo za namene nacionalne obrambe, vendar brez posameznih bivalnih prostorov ali poslovnih delov stavb, ter za obredne namene ali verske dejavnosti.

S strategijo si Slovenija zastavlja cilj doseči bistveno izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda. Strategija predstavlja tudi strokovno podlago za izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (OP EKP). Cilji so zapisani za prelomni leti 2020 oz. 2023 (zaključno leto izvajanja OP EKP) ter 2030, kjer so ovrednoteni pričakovan prihranek energije, potrebna javna sredstva in delovna mesta. Za leto 2050 je ocenjen le pričakovan prihranek energije.


Sprejem DSEPS 2050

Ljubljana, 11. 3. 2021

Vlada RS je na današnji 63. redni seji sprejela "Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050". Sporočilo za javnost


Javna obravnava DSEPS 2050

Ljubljana, 23. 7. 2020

Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog "Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050", ki je odprt za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na dokument DSEPS 2050 posreduje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. septembra 2020. Sporočilo za javnost

Dokument za javno obravnavo:


Sprejem dopolnjene DSEPS

Ljubljana, 22. 2. 2018

Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela dopolnitev "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb". Sporočilo za javnost


Javna obravnava Aneksa k DSEPS

Ljubljana, 30. 10. 2017

Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave "Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb"


Ljubljana, 12. 7. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z Direktivo 2012/27/EU pripravilo osnutek "Aneksa k Dolgoročni strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb", ki je odprt za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na dokument posreduje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. avgusta 2017. Sporočilo za javnost

Dokument za javno obravnavo:


Sprejem strateškega dokumenta na Vladi RS

Ljubljana, 29. 10. 2015

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb", s katero so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Sporočilo za javnost

Sprejeta končna verzija dokumenta:


Javna obravnava DSEPS

Ljubljana, 15. 7. 2015

Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb".

 
Ljubljana, 25. 5. 2015

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je pozdravil številne udeležence na javni predstavitvi dokumenta »Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb«, ki je potekala v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa na Cankarjevi cesti 1 v Ljubljani. Sporočilo za javnost

Predstavitve:


Ljubljana, 22. 5. 2015

Ministrstvo, pristojno za energijo, je skladno z Direktivo 2012/27/EU in Energetskim zakonom (EZ-1) pripravilo osnutek "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb", ki je odprt za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko pripombe in predloge na osnutek dokumenta posreduje na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. junija 2015.

Osnutek dokumenta za javno obravnavo:


© 2012 - 2024 Portal Energetika