Novica

Javna obravnava dopolnitve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog dopolnitve uredbe, ki prinaša spremembe glede obračuna prevzete električne energije za skupnostno samooskrbo.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 12. 1. 2024.

Skladno s 315.a člena Energetskega zakona (EZ-1) se na podlagi izdane Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uredba po EZ-1) v Sloveniji od leta 2016 izvaja ukrep za spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Obračun električne energije se določa po t. i. sistemu »net-meteringa«, pri katerem se na letnem nivoju kompenzirata količini električne energije oddane v omrežje in prevzete iz omrežja. Ne glede na to, da EU zakonodaja spodbuja samooskrbo, pa omenjeni koncept netiranja po EZ-1 ni skladen s 15. členom Direktive 2019/944/EU o trgu z električno energijo, ki določa, da bo v prihodnje morala biti obračunana omrežnina za celotno električno energijo, prevzeto iz distribucijskega omrežja.

Zato je v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in sprejeti Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: Uredba po ZSROVE) obračun po novem sistemu samooskrbe zastavljen brez obveznega net-meteringa. Obračun omrežnine in drugih dajatev se izvaja od celotne količine električne energije, prevzete iz omrežja.

V primeru skupnostne samooskrbe se glede obračuna prevzete električne energije v omrežje upošteva oddana količina posameznega končnega odjemalca v sorazmernem deležu količine, proizvedene v napravi za samooskrbo posameznega odjemalca, skladno s ključem delitve proizvodnje.

V zadnjem času se je ob analiziranju ovir za razvoj skupnostne samooskrbe pokazalo, da obstoječi princip obračuna predstavlja oviro za razvoj skupnosti. Trenutno se na trgu pojavljajo ponudbe dobaviteljev, ki članom skupnosti ponujajo netiranje prevzete in oddane električne energije na 15-minutnem nivoju, ob ponujanju zelo nizkih cen za odkup viškov. Tako kratko obračunsko obdobje članom ne omogoča omembe vredne koristi iz naslova članstva v skupnosti, saj proizvedene električne energije ne morejo »porabiti« na način, da bi si z netiranjem znižali obveznost za plačilo dobavljene energije, niti je ne morejo prodati tako, da bi imeli finančno korist iz naslova članstva v skupnosti. Poleg tega dejstvo, da način obračuna električne energije ni predpisan, povzroča negotovost, ki je pri formiranju skupnosti posebej problematična.   

Glede na navedeno se s predlogom dopolnitve Uredbe po ZSROVE določa, da se za skupnostno samooskrbo za obračun dobavljene električne energije predpiše minimalno obračunsko obdobje (najmanj 1 mesec) in obveznost netiranja prevzete in oddane električne energije, izmerjene v tem obdobju. Za skupnostno samooskrbo se torej uporabi koncept net-meteringa kot ga je poznal EZ-1, le da na (najmanj) mesečnem nivoju. Če se stranke (tj. odjemalci in dobavitelji) tako dogovorijo, je obračunsko obdobje lahko tudi daljše (npr. več mesecev, koledarsko leto), ne sme pa biti krajše od enega meseca. Zaradi spodbujanja skupnosti, katerih člani bi bili subjekti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, ob hkratni zamejitvi obsega te obveznosti, se omenjeni način obračuna omejuje zgolj na skupnosti, katerih členi so le fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, nevladne organizacije ali samoupravna lokalna skupnost. Za tak obračun se lahko odločijo tudi skupnosti, katerih člani so (tudi ali izključno) izvajalci pridobitnih dejavnosti.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog odredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 12. 1. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika