Novica

Javna obravnava dveh pravilnikov o energetski učinkovitosti stavbnih sistemov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) v javno obravnavo posredovalo predlog Pravilnika o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov in Pravilnika o minimalnih zahtevah glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 27. 7. 2023.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) minister, pristojen za energijo v soglasju z ministrom pristojnim za graditev s Pravilnikom o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov podrobneje določi:

  • tehnične zahteve za pravilno namestitev, ustrezno velikost, namestitev delovanja in nadzor nad delovanjem za tehnične stavbne sisteme (v nadaljnjem besedilu: TSS), ki se namestijo v stavbe,
  • vrsto dokumentacije, s katero se izkaže učinkovitost celotnega TSS po namestitvi novega TSS, ob zamenjavi celotnega TSS ali večji nadgradnji TSS, ki lahko znatno vpliva na celotno učinkovitost,
  • manj pomembne sestavne deli TSS, kjer ni potrebno izkazati učinkovitosti TSS,
  • način hranjenja dokumentacije TSS.

TSS, ki jih ureja pravilnik, so vgrajene inštalacije in tehnološke naprave v stavbi ali posameznemu delu stavbe, potrebne za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo, vključno z navlaževanjem in razvlaževanjem zraka, pripravo sanitarne tople vode, vgrajeno razsvetljavo prostorov ali kombinacijo teh sistemov, avtomatizacijo in nadzor stavbe, sistemi za proizvodnjo energentov v, na, ob stavbi ali v njeni neposredni bližini. Podrobne tehnične zahteve za ustrezno velikost, nastavitev delovanja in nadzor nad delovanjem TSS so opredeljene v prilogi pravilnika.

Na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) morajo biti nestanovanjske stavbe, ki imajo nameščen ogrevalni sistem, klimatski sistem, sistem za kombinirano ogrevanje in prezračevanje ali sistem za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje z nazivno izhodno močjo nad 290 kW, opremljene s sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb (v nadaljnjem besedilu: sistem BAC). Minister, pristojen za energijo s Pravilnikom o minimalnih zahtevah glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb določi minimalne zahteve glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi BAC za take stavbe, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Sistem BAC mora nadzorovati vsaj 80% skupne nazivne izhodne moči ogrevalnih sistemov, klimatskih sistemov in prezračevalnih sistemov. Minimalne zahteve za sistem BAC so glede na napravo ali tehnični stavbni sistem, vgrajen v stavbi, ki ga sistem BAC nadzoruje ali spremlja, opredeljene v prilogi pravilnika.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 27. 7. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika