Novica

Javna obravnava novele Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog sprememb in dopolnitev pravilnika, ki na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.

Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do vključno 12. 4. 2023.

Minister, pristojen za energijo, na podlagi 40. člena Zakona o učinkoviti rabi energije – ZURE (Ur. l. RS, št. 158/20) predpiše programe usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, vsebino dopolnilnega usposabljanja, podrobnejše pogoje za izvajalce usposabljanja za pridobitev licenc, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.

V obstoječem Pravilniku o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 30/18 in 158/20 – ZURE) se v skladu s 40. členom ZURE dodaja določilo, da se je imetnik licence neodvisnega strokovnjaka vsakih pet let po pridobitvi licence dolžan udeležiti dopolnilnega usposabljanja po programu dopolnilnega usposabljanja. Pogoj za uspešno opravljeno usposabljanje je predhodno opravljen preizkus znanja. Dopolnilno usposabljanje traja najmanj 4 ure in vključuje novosti na področjih iz Priloge 1 tega pravilnika ter ugotovitve iz izvedenih izdelav energetskih izkaznic. Po udeležbi na dopolnilnem usposabljanju se izda potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju na obrazcu iz Priloge 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

Ker se bo petletno obdobje od začetka izdajanja licenc neodvisnim strokovnjakom izteklo dne 5. julija 2023, so se imetniki licenc za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic dolžni udeležiti dopolnilnega usposabljanja.

Zaradi prenosa pristojnosti ministrstva, pristojnega za energijo (iz Ministrstva za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) je bilo potrebno spremeniti tudi Prilogo 4, kjer je predpisana grafična podoba licence na pristojno ministrstvo, ki izda licenco.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 12. 4. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika