Novica

Javna obravnava novele Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog spremembe in dopolnitve uredbe, ki je usklajena z novo metodologijo obračuna omrežnine s 1. julijem 2024.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 26. 3. 2024.

V povezavi z novim Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki se skladno z zadnjo spremembo začne uporabljati z dnem 1. julija 2024, je potrebno spremeniti in prilagoditi tudi sistem določanja in obračunavanja prispevovkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju besedila: prispevek OVE+SPTE).

Za prehod na novo metodologijo obračuna omrežnine s 1. julijem 2024 je predhodno potrebno določiti tudi način določitve prispevka OVE in SPTE tako, da bodo končni odjemalci s prispevkom čim bolj enakomerno oziroma pravično obremenjeni. Ker elektrodistribucijska podjetja in sistemski operater potrebujejo dovolj časa za implementacijo in testiranje novega obračuna prispevka, mora biti prispevek OVE+SPTE določen pred uveljavitvijo nove omrežnine.

Prispevek OVE+SPTE so dolžni plačevati vsi končni odjemalci, in sicer ločeno za električno energijo in za energijo iz fosilnih goriv ter za daljinsko toploto. V okviru izvajanja zelenega prehoda in trajnostne rabe energije se razvijajo nove tehnologije in se v energetski sistem integrirajo večji hranilniki, ki so neposredno priključeni na omrežje in namenjeni shranjevanju električne energije za kasnejšo uporabo. V energetski sistem je čedalje več integriranih tudi hitrih polnilnic za namen polnjenja električnih vozil. Ker so hranilniki in polnilnice naprave, brez katerih ni mogoče doseči prehoda na obnovljive vire energije in so za svoje delovanje hkrati tudi porabniki oziroma odjemalci električne energije, se jih zaradi samega namena njihovega delovanja izvzame iz zavezancev za plačilo prispevka OVE+SPTE.

Po novi metodologiji za obračunavanje omrežnine je določenih pet uporabniških skupin, pri čemer je uporabniška skupina 0 skladno s specifikami odjema električne energije v elektro-energetskem sistemu in za namen obračunavanja prispevka razdeljena v tri skupine, in sicer je predvsem bistveno kot ločeno uporabniško skupino opredeliti gospodinjske odjemalce, ki so zaradi kriznih razmer lahko deležni določenih odpustkov za plačilo prispevka OVE+SPTE. Skupaj je torej po novem za namen obračunavanja prispevka določenih sedem uporabniških skupin. Za vsako uporabniško skupino se z uredbo opredelijo nove vrednosti ponderjev, pri čemer se za elektro-intenzivna podjetja, ki imajo skladno s priglašeno podporno shemo določene odpustke pri obračunavanju prispevka OVE+SPTE, določijo druge vrednosti ponderjev.

Zaradi spodbujanja individualne in skupnostne samooskrbe po obstoječem net-metering sistemu in novem sistemu samooskrbe se gospodinjskim samooskrbnim končnim odjemalcem določi prilagojen način obračunavanja prispevka OVE+SPTE.

Za namen izračunavanja prispevka OVE+SPTE se uporabi dogovorjena obračunska moč časovnega bloka 1 v višji sezoni in časovnega bloka 2 v nižji sezoni za tiste odjemalce, katerim se evidentirajo 15-minutne meritve, in obračunska moč, ki se uporablja za tiste odjemalce, katerim se ne evidentirajo 15-minutne meritve.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog odredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 26. 3. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika