Novica

Javna obravnava osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga ter dopolnjenega okoljskega poročila

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo začenja z javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko-Šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Za regijo Zasavje je predlagan Harmoničen scenarij, ki predvideva uravnotežena vlaganja v človeške vire in podjetništvo. Javna razgrnitev in javna obravnava bo potekala od 15. 3. do 15. 4. 2021.

Po prejemu Mnenja Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe Strategije na okolje je bil pripravljen posodobljen osnutek Strategije. Dopolnjeno okoljsko poročilo namreč ugotavlja, da bi imel v SAŠA regiji najmanjši negativni vpliv na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino ambiciozni scenarij (izstop iz premoga najkasneje leta 2033). Dodatne simulacije so tudi pokazale, da bo, upoštevajoč višji cilj zmanjšanja emisij TGP na ravni Unije (-55 %), obratovanje TEŠ s srednjo letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo obdobno (2021-2050) dopustno mejno količino TGP sredi leta 2035. Po tem letu so zaradi bistvenih negativnih učinkov potrebni omilitveni ukrepi. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne.

Pri posodobitvi osnutka Strategije je bila poleg ugotovitev okoljskega poročila upoštevana tudi odločitev Medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, v kateri sodelujejo predstavniki MZI, MOP, MF, MGRT, SVRK in MDDSZ. Ta je konec februarja sprejela odločitev, da se za namen javne obravnave za SAŠA regijo predlaga scenarij izstopa iz premoga najkasneje v letu 2033, ki je za okolje, naravo in zdravje ljudi najbolj pozitiven. Za regijo Zasavje pa se za namen javne obravnave predlaga t.i. Harmonični scenarij, ki predstavlja ravnotežje in omogoča izboljšanje kakovosti življenja v regiji ter hkrati spodbuja podjetništvo in potencial lokalnih podjetij.  

Javna razgrnitev in javna obravnava potekata v skladu s 43. členom ZVO z namenom, da se javnosti omogoči seznaniti se z osnutkom Strategije in dopolnjenim okoljskim poročilom ter nanju podati pripombe in mnenja.

Razgrinjajo se:

Javna razgrnitev in obravnava poteka od 15. marca do vključno 15. aprila 2021. Vaše pripombe in mnenja, prosimo, pošljite na gp.mzi@gov.si prek spodnjega obrazca. Vse pripombe in mnenja bodo objavljena.

Spremni dokumenti, ki so namenjeni obrazložitvi, kako je bil dopolnjen predlog Strategije, ki se javno razgrinja, ter prvotni osnutek Strategije, oktober 2020, ki je bil predložen v celovito presojo vplivov na okolje, so poleg ostalih informacij na voljo na spletni podstrani »Javna razgrnitev in javna obravnava«.  Zainteresirano strokovno in splošno javnost vljudno vabimo k predložitvi pripomb in mnenj!

Naslednji koraki
Po koncu javne razgrnitve in javne obravnave bo MZI pregledal vse prejete pripombe in mnenja, jih v čim večji meri upošteval pri posodobitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila ter ju poslal v potrditev MOP, skladno s 46. členom ZVO. Po potrditvi sprejemljivosti s strani MOP bo Strategija predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Vse informacije glede priprave Strategije in njene CPVO ter vsi dokumenti so dostopni na spletni platformi Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika