write essay my pet cat 6th grade math homework help writing the introduction to a dissertation write my custom paper september 11 essay thesis writing service in pune help forces homework the kings college essayPo opravljeni prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Opuščanje rabe premoga"


Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij potrebno pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje (PV) in opustitve rabe premoga v TEŠ.

Skladno s tem bodo pripravljeni:

  • Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija),
  • Območni načrt za Savinjsko-Šaleško regijo,
  • Območni načrt za Zasavsko regijo.

Spletna platforma je namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zadevnih zainteresiranih strani ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavsko regijo.


SPLETNA PLATFORMA

PRIPRAVA STRATEGIJE CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV
Ozadje priprave Strategije Ozadje CPVO Ozadje priprave območnih načrtov
Uvodne aktivnosti Uvodne aktivnosti Uvodne aktivnosti
Priprava osnutka Strategije Vsebinjenje Osnutek Območnega načrta za Savinjsko-Saleško regijo
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja Osnutek Območnega načrta za Zasavsko regijo
Dopolnitev osnutka Strategije Priprava okoljskega poročila  
OPERATIVNA DELOVNA SKUPINA MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO


DOKUMENTI IN POVEZAVE

PROCES PRIPRAVE STRATEGIJE CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV
Povezave na strani Evropske komisije Vsebinjenje Zbiranje projektnih predlogov
Priprava strategije Osnutek okoljskega poročila  
Operativna delovna skupina MZI    


Projekt priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo je financiran s strani Evropske unije.


PREGLED AKTIVNOSTI

PRIPRAVA STRATEGIJE Stanje CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO) Stanje

PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV

Stanje
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem  29.5.2020 Namera o pripravi 7.1.2020 Zbiranje projektnih predlogov 22.10.2020 - 21.11.2020
Začetni sestanek z izbranim izvajalcem in priprava začetnega poročila 16.6.2020 Odločba o izvedbi CPVO 20.5.2020 Priprava osnutkov območnih načrtov V teku
Priprava predloga strategije September 2020 Priprava in objava JN za izvedbo CPVO 24.7.2020    
    Izbira izvajalca in začetek aktivnosti September 2020    
    Vsebinjenje Oktober 2020    
    Osnutek okoljskega poročila December 2020 - Januar 2021    

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika