Novica

Javna obravnava Pravilnika o metodah za izračun prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa metode za izračun prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Za posamezne ukrepe določa izračun količine porabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 5. julija 2015.

Na podlagi 320. člena  Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko EU kohezijskega sklada.

Z novim pravilnikom se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, nekatere metode so nadgrajene in dopolnjene, nekatere pa so bile umaknjene, ker niso bile skladne z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Glede na sedaj veljavni Pravilnik so:

 • izločene metode:
  • Fotovoltaične elektrarne
  • Male hidroelektrarne
  • Izobraževanje, informiranje, ozaveščanje
 • prenovljene:
  • Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb: dodana metoda za vgradnjo plinske in hibridne TČ
  • Energetsko svetovanje za občane (ENSVET): v skladu z novejšimi anketnimi podatki
  • Energetski pregledi v industriji in storitvenem sektorju: natančnejše izogibanje dvojnemu štetju in dodan EP za transport
  • Nova električna osebna vozila; izračun na ravni končne energije, kar pomeni večje prihranke energije
  • Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), prenovljena metoda na ravni končne energije
  • Uvajanje sistemov za upravljanje z energijo; popravljeno ime standarda
  • Priloga II: ponekod prilagojene življenjske dobe
  • Priloga III: osveženi emisijskimi faktorji
 • Metode za nove ukrepe:
  • Obnova distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja
  • Uporaba pnevmatik višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih
  • Uporaba pnevmatik višjega energijskega razreda pri lahkih dostavnih vozilih
  • Uporaba pnevmatik višjega energijskega razreda pri osebnih motornih vozilih
  • Polnjenje pnevmatik na optimalno vrednost
  • Aditiviranje pogonskih goriv
  • Vgradnja naprednih merilnih sistemov in obračunavanja energije.

Novi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije bo nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 4/10 in 62/2013).

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog pravilnika posreduje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 5. 7. 2015.

 

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika