Novica

Javna obravnava Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa metodologijo in vsebino energetskega pregleda, ki vključuje pregled stavb, procesov in transporta. Določa tudi obveznost za velike gospodarske družbe o izvedbi energetskega pregleda na vsake štiri leta. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 25. marca 2016.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2015 znašala 150 EUR/MWh.


S pravilnikom se v slovenski pravni red prenaša 8. člen in Priloga VI Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki določata obvezo velikih gospodarskih družb po opravljanju energetskih pregledov na vsaka štiri leta in opredeljujeta minimalna merila za energetski pregled. Podlaga za sprejem pravilnika je drugi odstavek 354. člena Energetskega zakona (EZ-1).

 

S pravilnikom se določa vsebino energetskega pregleda. Energetski pregled mora biti narejen ob upoštevanju evropskih ali mednarodnih standardov, npr. SIST EN 16247-1 (Energetski pregledi) ali ISO 50002 (Energetski pregledi) oziroma SIST EN ISO 50001 (Sistemi upravljanja z energijo) ali – kadar zajemajo energetski pregled – EN ISO 14000 (sistemi upravljanja z okoljem). Z uporabo navedenih standardov se zagotavlja izpolnjevanje minimalnih zahtev iz Priloge VI Direktive 2012/27/EU.

Pravilnik predpisuje tudi, kdo lahko izvaja energetske preglede. Kadar energetske preglede izvajajo notranji strokovnjaki, ti zaradi zagotavljanja nepristranskosti presojevalca, ne smejo biti neposredno vključeni v pregledovano dejavnost.


Na podlagi petega odstavka 354. člena EZ-1 je za ugotavljanje, ali ima velika gospodarska družba opravljen energetski pregled, pristojna Agencija za energijo.

S pravilnikom je opredeljen rok za izvedbo prvega energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah, ki morajo o opravljenem energetskem pregledu obvestiti Agencijo za energijo. Ta rok je 31. 12. 2017. Agencijo za energijo je potrebno obvestiti tudi v primeru poteka certifikata akreditirane inštitucije za sistem upravljanja z energijo ali okoljem, v kolikor ga gospodarska družba ne obnovi.

 
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 25. 3. 2016 na e-naslov gp.mzi@gov.si.
 
Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika