Novica

Javna obravnava Pravilnika o rednih pregledih ogrevalnih sistemov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko, roke, vsebino podatkov, način vodenja registra, način poročanja v register in način usposabljanja, nazivno moč ter merila za določitev cene poročila o rednih pregledov dostopnih delov sistemov za ogrevanje ter podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi poročili o pregledih sistemov za ogrevanje. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 27. avgusta 2015.

V okviru pregleda neodvisni strokovnjak poda oceno učinkovitosti kotla in njegove velikosti v primerjavi z ogrevalnimi zahtevami stavbe, kot to zahteva direktiva.

Skladno z določili 338. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS. št. 17/2014) mora lastnik stavbe ali dela stavbe zagotoviti redne preglede dostopnih delov sistemov za ogrevanje, kot so kurilne naprave, nadzorni sistemi in obtočne črpalke, s kotli z nazivno močjo za ogrevanje prostorov nad določeno močjo, ki jo predpiše minister.

Zakonska obveznost v EZ-1 je vzpostavljena na osnovi Direktive o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU, ki zahteva obveznost rednih pregledov vseh ogrevalnih sistemov nad 20 kW.

 

Preglede ogrevalnih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki so pridobili licenco na podlagi določil iz 341. člena EZ-1. Pregledi vključujejo oceno učinkovitosti ogrevalnega sistema in primernosti glede na uporabo stavbe. Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje mogoče izboljšave ali zamenjavo delov sistema za ogrevanje.


Podrobnejšo vsebino, obliko in roke za redne preglede dostopnih delov sistemov za ogrevanje, vsebino podatkov, način vodenja registra, način poročanja v register in način usposabljanja ter merila za določitev cene poročila o pregledu ogrevalnega sistema s tem pravilnikom predpiše minister, pristojen za energijo, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje.

 

Predlog predpisa predvideva, da se predpiše redne preglede za večje ogrevalne sisteme nad 600 kW skupne toplotne moči. Pregled bo zajemal pregled ogrevalnega sistema za ogrevanje in pripravo tople vode vključno s pripadajočo regulacijo.

Da se ukrep smiselno umesti v naš obstoječi sistem ukrepov energetske učinkovitosti se v primerih, da ima stavba opravljen energetski pregled v zadnjih petih letih ali veljavno energetsko izkaznico, upošteva, da je obveznost pregleda ogrevalnega sistema izpolnjena.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 27. 8. 2015.
 
Podrobnješe informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika